Skip to:

Kolor zielony - wystąpienie z odpowiedzią Kolor czerwony - wystąpienie bez odpowiedzi

Wystąpienie do Minister Zdrowia w sprawie działań gwarantujących dzieciom pełną realizację prawa do szczególnej opieki zdrowotnej (13 grudnia 2007 r.)

Wystąpienie do Minister Pracy i Polityki Społecznej w sprawie sygnałów dotyczących nieprawidłowości w działaniu służb pomocy społecznej (12 grudnia 2007 r.)

Wystąpienie do Minister Edukacji Narodowej w sprawie wyników badań przedstawionych w raporcie Głównego Inspektora Sanitarnego w zakresie przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne. (10 grudnia 2007 r.)

Wystąpienie do Prezesa Rady Ministrów w sprawie opublikowanego w dniu 25 lipca 2007 r. Raportu Rzecznika Praw Obywatelskich, dotyczącego pobytu wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych w szpitalach psychiatrycznych w latach 2004-2006 (10 grudnia 2007 r.)

Wystąpienie do Przewodniczącego KRRiTV w sprawie wykorzystywania wizerunku dzieci w programach telewizyjnych (4 grudnia 2007 r.)

Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie działań MSWiA, mających na celu przeciwdziałanie funkcjonowaniu wschodnich gangów, werbujących do żebrania w Polsce kobiety z małymi dziećmi (29 listopada 2007 r.)

Wystąpienie do Prezesa Rady Ministrów w sprawie wniosków i postulatów, jakie wynikają z doświadczeń zgromadzonych w trakcie prowadzenia kampanii społecznej "Kochaj. Nie Krzywdź. Pomóż" (28 listopada 2007 r.)

Wystąpienie do Minister Edukacji Narodowej w sprawie przeciążenia uczniów tornistrami szkolnymi (26 listopada 2007 r.)

Wystąpienie do Prezesa Rady Ministrów w sprawie postulatów i propozycji odnośnie wzmocnienia rangi pediatrii i jakości opieki nad populacją wieku rozwojowego (16 listopada 2007 r.)

Wystąpienie do Minister Edukacji Narodowej w sprawie postulatów wypracowanych przez grono ekspertów podczas konferencji zorganizowanej przez BRPD i USC nt. prawa dzieci cudzoziemskich do edukacji (16 listopada 2007 r.)

Wystąpienie do Prezesa Zarządu Komisji Etyki Reklamy w sprawie treści i sposobu prezentacji niektórych reklam, które docierają do dzieci (12 listopada 2007 r.)

Wystąpienie do Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sygnałów o nierespektowaniu przez kontrolerów i konduktorów ulg przewozowych uczniów posiadających legitymację szkolną w obcym języku (26 października 2007 r.)

Wystąpienie do Ministra Edukacji Narodowej w sprawie braku jednolitych kryteriów punktowania „innych osiągnięć" kandydata oraz uwzględniania punktów za wolontariat podczas rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych (26 października 2007 r.)

Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie niepokojących sygnałów o niewłaściwym standardzie żywienia chorych przebywających w szpitalach (25 października 2007 r.)

Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie przekazania dodatkowych środków Samodzielnemu Publicznemu Dziecięcemu Szpitalowi Klinicznemu w Warszawie na sfinansowanie farmakologicznego leczenia dzieci chorych na nowotwory (25 października 2007 r.)

Wystąpienie do do Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie przekazania dodatkowych środków Samodzielnemu Publicznemu Dziecięcemu Szpitalowi Klinicznemu w Warszawie na sfinansowanie farmakologicznego leczenia dzieci chorych na nowotwory (25 października 2007 r.)

Wystąpienie do Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sytuacji dzieci przewlekle chorych w szkołach ogólnodostępnych (23 października 2007 r.)

Wystąpienie do Prezesa Rady Ministrów w sprawie podjęcia działań zmierzających do wyeliminowania podstawowych ograniczeń w dostępie do opieki zdrowotnej, w szczególności poprzez zniesienie tzw. limitów na wszelkie świadczenia zdrowotne udzielane najmłodszym pacjentom (8 października 2007 r.)

Wystąpienie do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawie treści reklam umieszczanych na wewnętrznej części okładek zeszytów szkolnych (25 września 2007 r.)

Wystąpienie do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawie praktyki polegającej na emisji, przed rozpoczęciem seansu kinowego, reklam i zwiastunów filmów bez względu na kategorię wiekową odbiorców (25 września 2007 r.)

Wystąpienie do Ministra Edukacji Narodowej w sprawie równego dostępu uczniów do dodatkowych zajęć edukacyjnych i do etyki (19 września 2007 r.)

Wystąpienie do Ministra Edukacji Narodowej w sprawie organizacji przez gminy bezpłatnego transportu uczniów do szkoły (19 września 2007 r.)

Wystąpienie do Ministra Edukacji Narodowej w sprawie podjęcia działań legislacyjnych, zapewniających dalszą realizację Programu Rządowego pod nazwą „Wczesna, wielospecjalistyczna, kompleksowa, skoordynowana i ciągła pomoc dziecku zagrożonemu niepełnosprawnością lub niepełnosprawnemu oraz jego rodzinie" (7 września 2007 r.)

Wystąpienie do Ministra Edukacji Narodowej w sprawie propozycji ponowne rozważenie zasadności wycofania zgłoszonych przez Rzeczpospolitą Polskę zastrzeżeń do art. 7 i art. 38 oraz deklaracji do art. 12 - 16 i art. 24 ust. 2 lit. f Konwencji o Prawach Dziecka (7 września 2007 r.)

Wystąpienie do Minister Pracy i Polityki Społecznej o podjęcie inicjatywy ustawodawczej, zmierzającej do zmiany przepisów ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (5 września 2007r.)

Wystąpienie do Mazowieckiego,Podlaskiego i Lubelskiego Kuratora Oświaty w sprawie sygnałów o nierównych szansach edukacyjnych dla dzieci cudzoziemskich (30 sierpnia 2007 r.)

Wystąpienie do Ministra Gospodarki, Głównego Inspektora Inspekcji Handlowej i Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie niebezpiecznych zabawek, produkowanych w Chinach (27 sierpnia 2007 r.)

Wystąpienie do Ministra Spraw Zagranicznych w sprawie prośby o przekazanie danych dotyczących zjawiska ograniczenia praw rodzicielskich polskich rodziców na terenie UE (27 sierpnia 2007 r.)

Wystąpienie do Marszałka Sejmu i Prezesa Rady Ministrów w sprawie problemu zagrożenia likwidacją tzw. alternatywnych form edukacji przedszkolnej (23 sierpnia 2007 r.)

Wystąpienia do Ministra Zdrowia i Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego w sprawie równego dostępu do Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie (6 sierpnia 2007 r.)

Wystąpienie do Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie statystyki publicznej na rok 2008 i ustaleń dotyczących przygotowania w 2007 r. publikacji, obrazującej sytuację statystyczną dziecka (3 sierpnia 2007r.)

Wystąpienie do Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej w sprawie stosownych rozwiązań prawno-legislacyjnych, które miałyby na celu ułatwienie dzieciom rodziców, będących studentami, dostępu do żłobków i przedszkoli (10 lipca 2007 r.)

Wystąpienie do Dyrektora Departamentu Unii Europejskiej w MSZ, stanowiące odpowiedź w sprawie braku w polskim prawie wyraźnego zakazu stosowania w rodzinie kar cielesnych wobec dzieci (10 lipca 2007 r.)

Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie zapewnienia najmłodszym prawa do dostępu do opieki zdrowotnej (10 lipca 2007 r.)

Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie refundacji ze środków publicznych preparatów stosowanych w leczeniu idiopatycznaej hemosyderozy płuc (15 czerwca 2007 r.)

Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie zmiany „Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi" (14 czerwca 2007 r.)

Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie ochrony dzieci przed skazanymi za przemoc o charakterze seksualnym (10 kwietnia 2007 r.)

Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie standradów opieki paliatywno-hospicyjnej (23 marca 2007 r.)

Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie resocjalizacji młodzieży niemieckiej (22 marca 2007 r.)

Wystąpienie do Wojewody Łódzkiego o skontrolowanie zmian organizacyjnych i funkcjonalnych, dokonywanych w szpitalu pediatrycznym im. J.Korczaka w Łodzi (13 marca 2007 r.)

Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie wzrostu zachorowań małych dzieci na zakażenia jelitowe (9 marca 2007 r.)

Wystąpienie do Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie raportu nt. warunków sanitarnych w szkołach (28 lutego 2007 r.)

Wystąpienie do Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie poprawy systemu nadzoru i zgłaszania ostrych porażeń wiotkich (28 lutego 2007 r.)

Wystąpienie do Marszałka Sejmu w sprawie ochrony życia od momentu poczęcia do naturalnej śmierci (19 lutego 2007 r.)

Wystąpienie do Prezesa NFZ w sprawie leczenia sanatoryjnego dzieci i młodzieży (7 lutego 2007 r.)

Wystąpienie do Przewodniczącej Sejmowej Komisji Rodziny i Praw Kobiet, Anny Sobeckiej, w sprawie rodzin zastępczych. (6 lutego 2007 r.)

Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie dramatycznej sytuacji Kliniki Hematologii i Onkologii Dziecięcej Akademickiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu. (2 lutego 2007 r.)

Wystąpienie do Dyrektora Departamentu Konsularnego i Polonii w Ministerstwie Spraw Zagranicznych w sprawie zakazywania dzieciom z rodzin polsko-niemieckich używania języka polskiego podczas spotkań z rodzicami. (31 stycznia 2007 r.)

Wystąpienie do Wicemarszałka Województwa Łódzkiego w sprawie Szpitala Dziecięcego im. J. Korczaka. (30 stycznia 2007 r.)

Stanowisko Rzecznika Praw Dziecka w sprawie projektu rządowego "Zero tolerancji dla przemocy w szkole". (24 stycznia 2007 r.)

Wystąpienie do Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczo - Rehabilitacyjnego TPD w Helenowie. (24 stycznia 2007 r.)

Wystąpienie do Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Zdrowia w sprawie projektu Narodowej Strategii Na Rzecz Zdrowia i Rozwoju Dzieci i Młodzieży. (23 stycznia 2007 r.)

Wystąpienie do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie utrzymania biomedycznych podstaw wychowania i rozwoju (biomedycyny). (23 stycznia 2007 r.)

Wystąpienie do Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej, zmierzającej do zmiany przepisów dotyczących jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka. (19 stycznia 2007 r.)

Wystąpienie do Prezesa Rady Ministrów w sprawie podjęcia działań zmierzających do przeciwdziałania zagrożeniom, na które narażone są dzieci, pracujące w rodzinnych gospodarstwach rolnych. (16 stycznia 2007 r.)

Wystąpienie do Ministra Edukacji Narodowej w sprawie nauczania domowego (16 stycznia 2007 r.)

Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie likwidacji szpitala dziecięcego im. Janusza Korczaka (16 stycznia 2007 r.)

Odpowiedzi na pytania Posłów zadane w związku z przedstawieniem Informacji Rrzecznika Praw Dziecka za rok 2004 i 2005. (9 stycznia 2007 r.)

Wystąpienie do Marszałka Senatu RP w sprawie podwyższenia wynagrodzeń pracowników publicznej służby krwi. (5 stycznia 2007 r.)