Skip to:

18 kwietnia 2013 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zwrócił się do Naczelnego Sądu Administracyjnego z prośbą o podjęcie uchwały wyjaśniającej przepisy prawne, które regulują obowiązek gmin dot. zapewnienia dowozu dzieci do szkoły i przedszkola.

Rzecznik Praw Dziecka poprosił Naczelny Sąd Administracyjny o wyjaśnienie, czy przepisy ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, regulujące obowiązek gminny zapewnienia dzieciom dojazdu do szkoły i przedszkola, zezwalają na realizację tego obowiązku przez wyznaczenie punktów zbiorczych oddalonych od miejsca zamieszkania tych dzieci, a w szczególności jak w tym kontekście należy interpretować zawarte w przepisach art. 14a i 17 przywołane określenie "droga dziecka z domu do szkoły"?

Zgodnie z przywoływaną wcześniej ustawą, gmina ma obowiązek zapewnić transport i opiekę, lub zwrot kosztów transportu i opieki, jeśli droga dziecka pięcioletniego do najbliższego przedszkola lub punktu przedszkolnego przekracza 3 km; dziecka realizującego obowiązek szkolny w klasach I-IV oraz V i VI szkoły podstawowej przekracza odpowiednio 3 i 4 km. Na gruncie stosowania przytoczonych wyżej unormowań pojawiły się wątpliwości interpretacyjne oraz rozbieżności wykładni wynikające z orzeczeń wojewódzkich sądów administracyjnych i Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Pytanie Rzecznika Praw Dziecka