Skip to:

Sejm RP wysłuchał informacji o działalności Rzecznika Praw Dziecka za 2014 r., wraz uwagami o stanie przestrzegania praw dziecka.

- Podsumowując kolejny rok trudnej i wytężonej pracy na rzecz poprawy stanu przestrzegania praw  dziecka w Polsce, z satysfakcją muszę przyznać, że w 2014 r. w polskim prawodawstwie dokonało się wiele pozytywnych zmian, o które apelował bądź które pośrednio inicjował Rzecznik Praw Dziecka – mówił w Sejmie Marek Michalak.

W 2014 r. RPD podjął 48 tys. 818 spraw. Najwięcej z nich dotyczyło prawa do wychowania w rodzinie i prawa do nauki. Rzecznik Praw Dziecka skierował ogółem 97 wystąpień generalnych, zwracając się do poszczególnych organów państwa czy instytucji o podjęcie działań na rzecz dzieci. Na prawach przysługujących prokuratorowi Rzecznik brał udział w 334 postępowaniach przed sądami. Przeprowadził 194 badania kontrolne sprawy na miejscu. W ramach upowszechniania praw dziecka, osobiście lub przez swoich przedstawicieli, Marek Michalak spotkał się z 70 tys. dzieci. 225 wydarzeń objął honorowym patronatem.

- Porównując dane zawarte w informacji rzecznika za 2013 r., można stwierdzić, że proces dotyczący liczby spraw wpływających do rzecznika uległ pewnej stabilizacji. Wskutek sukcesywnego zwiększania kompetencji rzecznika oraz intensywnych działań dających wymiar realnej pomocy udzielanej dzieciom lawinowo rosnący od 2008 r. napływ zgłoszeń osiągnął dzisiaj pewien constans – dodał RPD.

Magdalena Kochan, Wiceprzewodnicząca Komisji Polityki Społecznej i Rodziny podkreślała, że urząd Rzecznika Praw Dziecka jest w Polsce bardzo potrzebny.

- Pozwala propagować, informować, namawiać do przestrzegania i przyjmowania do wiadomości, że nie ma dzieci, są ludzie, że dzieci są pełnoprawnymi obywatelami naszego kraju. Warto o tym pamiętać, bo przecież najtrudniej jest nam burzyć bariery, które mamy we własnych umysłach, a jeszcze często uważamy, że władzę rodzicielską możemy sprawować tak, jak chcemy, a więc stosując także kary cielesne – mówiła.

Uczestniczący w posiedzeniu posłowie pytali Rzecznika Praw Dziecka m.in. o zabezpieczanie dzieci z rodzin dotkniętych ubó­stwem, monitorowanie działań sądów i rodzinnych ośrodków diagnostyczno-konsultacyj­nych i ochronę dzieci w mediach.

Informacja Rzecznika Praw Dziecka

Informacja o działalności Rzecznika Praw Dziecka za rok 2014 oraz uwagi o stanie przestrzegania praw dziecka (wideo)

Wystąpienie Magdaleny Kochan (wideo)