Skip to:

Senat zapoznał się informacją o działalności Rzecznika Praw Dziecka w 2014 r., wraz z uwagami o stanie przestrzegania praw dziecka. W omawianym okresie Marek Michalak podjął prawie 50 tys. spraw. Raport komentowali uczestniczący w posiedzeniu senatorowie.

- Jego zawartość jest ważna, można nawet powiedzieć, że miejscami ciekawa – mówił o ponad 400-stronicowym raporcie RPD senator Kazimierz Wiatr. - W każdym punkcie tego sprawozdania mamy podział na wystąpienia generalne i sprawy indywidualne. To niesłychanie ważne. Ogromne niebezpieczeństwo dotyczące urzędu Rzecznika Praw Dziecka jest bowiem takie, że ze względu na ogromną liczbę spraw indywidulanych, można zaniedbać obszary, którymi Rzecznik jest zobowiązany jest się zajmować zgodnie z ustawą i konwencją. Tak się na szczęście nie dzieje – podkreślał w imieniu senackiej Komisji Edukacji i Sportu.

Przypomnijmy, w 2014 r. RPD podjął 48 tys. 818 spraw. Najwięcej z nich dotyczyło prawa do wychowania w rodzinie i prawa do nauki. Rzecznik Praw Dziecka skierował ogółem 97 wystąpień generalnych, zwracając się do poszczególnych organów państwa czy instytucji o podjęcie działań na rzecz dzieci. Na prawach przysługujących prokuratorowi Rzecznik brał udział w 334 postępowaniach przed sądami. Przeprowadził 194 badania kontrolne sprawy na miejscu. W ramach upowszechniania praw dziecka, osobiście lub przez swoich przedstawicieli, Marek Michalak spotkał się z 70 tys. dzieci. 225 wydarzeń objął honorowym patronatem.

- Tak już jest, że Rzecznik, stając w obronie dzieci oraz ich praw wynikających z konstytucji i konwencji, zajmuje się przypadkami trudnymi. To powoduje, że możemy nabrać przekonania, jakoby sytuacja dzieci w Polsce była dramatyczna. Otóż nie. Na pewno nie. Zdecydowana większość polskich dzieci jest wychowywana w szczęśliwych rodzinach, zadbana, może czasem aż za bardzo rozpieszczana, bo dzieci w rodzinach jest mniej. Dlatego dobrze jest pamiętać, że przedstawione sprawozdanie nie jest raportem o sytuacji dzieci w Polsce, bo inaczej wysnulibyśmy absolutnie fałszywy wniosek – podkreślał senator Mieczysław Augustyn.

Senator Mieczysław Augustyn zwracał uwagę, że pozytywne oceny pracy RPD nie tylko wiążą się z jego pracowitością i cechami osobowości.

- Wynikają z naszego przekonania, że ten Rzecznik potrafi być skuteczny. I ja właśnie na to kładłbym nacisk. Zwycięstw pokazanych w sprawozdaniu jest sporo. To wynika też ze stylu działania, który jest nastawiony na współdziałanie. Są różni rzecznicy w różnych sprawach, ale żeby osiągnąć postęp, trzeba nie tylko krytykować, ale przede wszystkim trzeba coś proponować, trzeba nie tylko krytykować, ale i coś organizować, trzeba nie tylko krytykować, ale i się angażować – mówił Mieczysław Augustyn w imieniu członków Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej.

Senator Helena Hatka doceniając raport zwróciła uwagę, że Biuro RPD zajmuje się dziś coraz częściej sprawami zupełnie odmiennymi niż w ubiegłych latach. Wymieniła m.in. kwestię przemocy w internecie, próby manipulowania dzieci poprzez przekazy reklamowe czy dopalacze.

- Ale są też problemy, z którymi musimy sobie poradzić, jeżeli chodzi o nadmierne zaangażowanie nas, dorosłych, w codzienną pracę zawodową kosztem naszych rodzin i naszych dzieci. Może zbyt mało o tym dzisiaj dyskutowaliśmy, niewątpliwie jednak faktem jest oglądana prawie na co dzień samotność dziecka, które żyje w zasobnej rodzinie, a równocześnie wychowywane jest nie przez rodziców, a przez media, zajęcia pozalekcyjne czy przez wartości – właściwie „wartości” to złe słowo – a raczej przez treść przekazywaną przez media, w tym przez internet – mówiła Helena Hatka.

Uczestniczący w posiedzeniu senatorowie pytali Rzecznika Praw Dziecka również m.in. o skalę problemu odbierania dzieci rodzinom, które gwarantują dobrą opiekę dziecku, ale są niewydolne ekonomicznie, kwestię przemocy w programach przyrodniczych dla dzieci czy blokowanie kontaktów z dzieckiem pomimo ważnych i prawomocnych wyroków sądowych.

Z senackiej sali padły również pytania o sytuację polskich dzieci po ratyfikowaniu Konwencji o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej, Narodowy Plan dla Chorób Rzadkich oraz opiekę pielęgniarską dla dzieci przedszkolnych.

Wystąpienie Rzecznika Praw Dziecka

Informacja o działalności Rzecznika Praw Dziecka w 2014 r., wraz z uwagami o stanie przestrzegania praw dziecka (wideo, od 14:40)