Skip to:

Rzecznik Praw Dziecka zwraca uwagę na brak równości w przyznawaniu świadczenia 500+ dla rodzin wychowujących dzieci z różnym stopniem niepełnosprawności. – Odmienne traktowanie dzieci z orzeczeniem o lekkim stopniu niepełnosprawności jest niedopuszczalne – uważa Marek Michalak.

Marek Michalak zgłaszał ten problem już na etapie opiniowania projektu ustawy, na początku bieżącego roku. Projektujący przepisy założyli, że rodzinie wychowującej dziecko w wieku 16 - 18 lat, legitymujące się lekkim stopniem niepełnosprawności, świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko przysługiwać będzie wówczas, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekroczy 800 zł. W przypadku rodzin wychowujących dzieci z niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym i znacznym, kwota ta wynosi natomiast 1200 zł.

- Rodzice dzieci z niepełnoprawnością w stopniu lekkim zwracają uwagę na społeczne poczucie niesprawiedliwości, przejawiające się w wykluczeniu ich dzieci z uprawnienia do świadczenia, w przypadku przekroczenia progu dochodowego – pisze Marek Michalak w wystąpieniu generalnym do Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbiety Rafalskiej.

Rzecznik podkreśla, że wychowanie dziecka z niepełnosprawnością w stopniu lekkim również niesie ze sobą poważne obciążenia finansowe dla rodziny. Są one związane przede wszystkim z ponoszeniem kosztów jego leczenia i rehabilitacji czy zakupem środków ortopedycznych i pomocniczych.

RPD zwrócił się do Elżbiety Rafalskiej o analizę problemu i podjęcie działań legislacyjnych zmierzających do zapewnienia jednakowych warunków nabywania prawa do świadczenia wychowawczego dla rodzin wychowujących dzieci z niepełnosprawnością.

Wystąpienie Rzecznika Praw Dziecka do Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Odpowiedź