Skip to:

Rzecznik apeluje do rektorów uczelni prawniczych o przybliżenie studentom problematyki odpowiedzialności nieletnich w Polsce, w tym zasad procesowych rządzących postępowaniem w sprawach nieletnich, z uwzględnieniem dorobku prawa międzynarodowego, na których powinien opierać się system sprawiedliwości wobec nieletnich.

- Dotychczasowa praktyka sądowa wskazuje, że działania organów i osób stosujących ustawę o postępowaniu w sprawach nieletnich niejednokrotnie podejmowane są w sposób rutynowy, bez znajomości specyfiki tych postępowań oraz szczególnych gwarancji procesowych nieletniego – wskazuje Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak w wystąpieniu do Przewodniczącego Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich prof. dra hab. inż. Jana Szmidta.

W 2016 roku wydano wobec nieletnich 26 544 prawomocnych orzeczeń, w tym 15 189 o demoralizację i 11 355 o czyny karalne. Prowadzone wobec nieletnich postępowanie powinno spełniać standardy rzetelnego procesu i być prowadzone w najlepszym interesie nieletniego, bez zbędnych opóźnień.

- Ze względu na osobę, wobec której prowadzone jest postępowanie w sprawach nieletnich oraz cel tego postępowania, od obrońcy nieletniego należy oczekiwać szczególnej staranności przy podejmowaniu działań na rzecz i w interesie nieletniego. Obrońca w toku całego postępowania powinien wykazywać się aktywnością i dbałością o sprawy nieletniego. Jego rola nie powinna zatem ograniczać się do zapoznania się z aktami sprawy i obecnością na rozprawie sądowej – zaznacza RPD.

Zdaniem Rzecznika kluczowe znaczenie ma przybliżenie studentom prawa tej problematyki. - Ważne jest, żeby zagadnienie postępowania w sprawach nieletnich zostało potraktowane kompleksowo, z uwzględnieniem całości dorobku orzeczniczego sądów polskich, jak również Europejskiego Trybunału Praw Człowieka – podkreśla Marek Michalak.

Wystąpienie generalne Rzecznika Praw Dziecka do Przewodniczącego Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich (PDF)