Skip to:

Zgodnie ze wcześniejszymi zapowiedziami Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zwrócił się do Prezesa Rady Ministrów Beaty Szydło o podjęcie działań nad opracowaniem i wdrożeniem Narodowej Strategii na Rzecz Walki z Przemocą Wobec Dzieci. - Deklaruję pełną gotowość do współpracy przy wypracowywaniu najlepszych rozwiązań dla dzieci – napisał w wystąpieniu skierowanym w przededniu Światowego Dnia Sprzeciwu Wobec Bicia Dzieci (30 kwietnia).

Zdaniem Rzecznika Praw Dziecka, Narodowa Strategia na Rzecz Walki z Przemocą Wobec Dzieci powinna obejmować kompleksowe podejście nakierowane na zapobieganie, ochronę i wsparcie we wszystkich formach przemocy: fizycznej, psychicznej, ekonomicznej, seksualnej, rówieśniczej i instytucjonalnej.

- Zrozumienie problemu przemocy wobec dzieci jest kluczem do wypracowania odpowiedniej polityki. Aktualnie istnieją programy, mające na celu walkę z poszczególnymi formami przemocy, jednak brakuje strategii, która obejmowałaby kompleksowo wszystkie jej formy – przekonuje Marek Michalak.

Rzecznik podkreśla, że przemoc jest realnym problemem. Spośród blisko 50 tys. spraw zgłoszonych do niego w 2015 roku, ponad 5 tys. związanych było z ochroną przed przemocą, okrucieństwem, wyzyskiem, demoralizacją, zaniedbaniem oraz innym złym traktowaniem. Dotyczyły one m.in.: przemocy w środowisku domowym i poza nim, przemocy seksualnej, przemocy wobec dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej, placówkach wychowawczych, socjoterapeutycznych, wsparcia dziennego oraz resocjalizacyjnych, przemocy psychicznej i fizycznej wobec dzieci ze strony osób dorosłych w szkołach, przedszkolach i żłobkach oraz innych formach opieki nad dziećmi do lat 3, przemocy rówieśniczej, konfliktów sąsiedzkich, przedmiotowego traktowania dziecka w instytucjach.

Rzecznik przekonuje, że Strategia powinna jasno wskazywać na priorytet państwa w działaniach na rzecz walki z przemocą wobec dzieci, a jej opracowanie leży w gestii rządu.

- Niestety, wykrywalność zjawiska przemocy wobec dzieci jest zbyt niska, a poziom społecznej akceptacji dla stosowania kar cielesnych nadal wysoki. Służbom i instytucjom zobowiązanym do walki z przemocą wobec dzieci należy stawiać konkretne zadania, które powinny być na bieżąco realizowane, a ich efektywność monitorowana. Walka z wszelkimi formami przemocy wobec dzieci wymaga wypracowania kompleksowego podejścia, skierowanego na kluczowe kwestie, takie jak zapobieganie, ochrona, wsparcie dla ofiar, wymiana informacji i doświadczeń oraz ściganie sprawców – uważa Marek Michalak.

RPD wskazuje, że kluczowe będzie uzyskanie w tej sprawie poparcia społecznego dzięki kampaniom informacyjnym i akcjom mającym na celu uwrażliwienie opinii publicznej na problem przemocy wobec dzieci. Sam inicjuje takie kampanie od wielu lat ("Reaguj. Masz prawo", "Bicie uczy, ale tylko złych rzeczy", "Bicie, czas z tym skończyć"). Od 2011 r. prowadzi także stały monitoring postaw społecznych wobec przemocy w wychowaniu dzieci. Między innymi z inicjatywy Rzecznika Praw Dziecka wprowadzono do polskiego porządku prawnego całkowity zakaz bicia dzieci (2010 r.).

Należy dodać, że o opracowanie Narodowych Strategii na Rzecz Walki z Przemocą Wobec Dzieci apeluje także ONZ. Na ogromną skalą zjawiska przemocy wobec dzieci w Europie zwracają również Rzecznicy Praw Dziecka zrzeszeni w europejskiej sieci ENOC.

Wystąpienie Rzecznika Praw Dziecka do Premier Beaty Szydło

Odpowiedź Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej