Skip to:

- W przeddzień odbywającego się w Polsce III Międzynarodowego Kongresu Praw Dziecka, ponownie apeluję do Pani Premier o podjęcie działań w kierunku opracowania Narodowej Strategii na Rzecz Walki z Przemocą Wobec Dzieci. Jako Rzecznik Praw Dziecka deklaruję pełną gotowość do współpracy przy opracowywaniu skutecznych mechanizmów ochrony dzieci – podkreśla Marek Michalak zwracając się kolejny raz z apelem do Prezesa Rady Ministrów Beaty Szydło o podjęcie działań nad opracowaniem i wdrożeniem Narodowej Strategii na Rzecz Walki z Przemocą Wobec Dzieci.

Rzecznik nie ma wątpliwości, że w Polsce potrzebna jest Narodowa Strategia na Rzecz Walki z Przemocą Wobec Dzieci. – Temat jest bardzo poważny i bardzo ważny, dlatego powinien być rozpatrywany na najwyższym szczeblu - mówi Rzecznik Praw Dziecka i podkreśla, że opracowanie przez rząd Narodowej Strategii na Rzecz Walki z Przemocą Wobec Dzieci jest niezbędne i powinno wskazywać na priorytet państwa w działaniach na rzecz efektywnego przeciwdziałania przemocy wobec dzieci.

- W kierowanym do Pani Premier wystąpieniu generalnym z 29 kwietnia 2016 roku wskazywałem, że Europejska Sieć Rzeczników Praw Dziecka (ENOC) wraz z Panią Martą Santos Pais – Specjalnym Przedstawicielem Sekretarza Generalnego ONZ ds. Przemocy Wobec Dzieci, 24 września 2015 roku wydali wspólne stanowisko, w którym wyrażone zostało głębokie zaniepokojenie występowaniem i ogromną skalą zjawiska przemocy wobec dzieci w Europie. Zaapelowano w nim o utworzenie solidnej, wszechstronnej agendy narodowej na rzecz zapobiegania i reagowania na wszystkie formy przemocy wobec dzieci. Również podczas konferencji Rady Europy w Sofii (4-6 kwietnia 2016 roku), Specjalny Przedstawiciel Sekretarza Generalnego ONZ ds. Przemocy Wobec Dzieci, zaapelowała do państw członkowskich ONZ o opracowanie Narodowych Strategii na Rzecz Walki z Przemocą Wobec Dzieci – przypomina RPD.

W ponownym apelu Rzecznik zwraca uwagę, że w polskim systemie nie ma scentralizowanych, kompleksowych miejsc pomocy dla dzieci doznających przemocy czy to fizycznej, psychicznej, czy seksualnej. – Aktualnie istnieją programy, mające na celu walkę z poszczególnymi formami przemocy, jednak brakuje strategii, która obejmowałaby kompleksowo wszystkie jej formy. Narodowa Strategia na Rzecz Walki z Przemocą Wobec Dzieci może stać się istotnym instrumentem oddziaływań ukierunkowanych na ochronę dziecka przed przemocą, a także być dodatkową gwarancją, że prawa dziecka określone w Konwencji o prawach dziecka będą chronione na najwyższym poziomie – ocenia RPD.

Zdaniem Rzecznika zrozumienie problemu przemocy wobec dzieci jest kluczem do wypracowania odpowiedniej polityki. Stąd pomysł na budowanie Narodowa Strategia na Rzecz Walki z Przemocą Wobec Dzieci. - Przemoc nie jest zjawiskiem urojonym. Ona jest. Dotyka szczególnie dzieci i jest bardzo niedobra w tym oddziaływaniu na najmłodszych Polaków mówił Marek Michalak otwierając panel ekspertów po prezentacji raportu „Dzieci się liczą 2017” w lipcu br.

- Wnioski z raportu „Dzieci się liczą 2017” potwierdzają konieczność opracowania Strategii, która miałaby wpływ na wszystkie działania na rzecz dzieci, obecnie rozproszone w kilkudziesięciu aktach prawnych, by poprawić ich koordynację i nadać im właściwy priorytet – podkreśla RPD w liście do Pani Premier. W ocenie Rzecznika rząd przy opracowywaniu  tego dokumentu powinien być wspierany nie tylko przez podmioty podległe mu strukturalnie, ale także przez władze samorządowe, wymiar sprawiedliwości, organizacje pozarządowe oraz inne instytucje zaangażowane w walkę z przemocą wobec dzieci.

RPD wskazuje, że kluczowe będzie uzyskanie w tej sprawie poparcia społecznego dzięki kampaniom informacyjnym i akcjom mającym na celu uwrażliwienie opinii publicznej na problem przemocy wobec dzieci. Sam inicjuje takie kampanie od wielu lat ("Reaguj. Masz prawo", "Bicie uczy, ale tylko złych rzeczy", "Bicie, czas z tym skończyć"). Od 2011 r. prowadzi także stały monitoring postaw społecznych wobec przemocy w wychowaniu dzieci. Między innymi z inicjatywy Rzecznika Praw Dziecka wprowadzono do polskiego porządku prawnego całkowity zakaz bicia dzieci (2010 r.), a w lipcu br. z inicjatywy prezydenta Andrzeja Dudy na wniosek RPD weszły w życie przepisy znowelizowanego Kodeksu karnego, które lepiej chronią najmłodszych przed przemocą.

Wystąpienie Rzecznika Praw Dziecka do Premier Beaty Szydło (PDF)

Odpowiedź Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Czytaj także:

Apel o Narodową Strategię Walki z Przemocą Wobec Dzieci

Odpowiedź Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej