Skip to:

W tygodniu poprzedzającym Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka (20 listopada) Rzecznik Praw Dziecka ponownie apeluje o ratyfikację III Protokołu Fakultatywnego do Konwencji o prawach dziecka w sprawie procedury składania zawiadomień. - Protokół stwarza nową instytucjonalną i proceduralną gwarancję dla ochrony praw dziecka – pisze Marek Michalak w wystąpieniu do Prezesa Rady Ministrów Beaty Szydło.

Protokół wyposaża Komitet Praw Dziecka ONZ w kompetencję przyjmowania i rozpoznawania indywidualnych zawiadomień o naruszeniu praw dziecka, gwarantowanych Konwencją o prawach dziecka. Dokument został podpisany przez Polskę 30 września 2013 r., lecz samo podpisanie tego aktu prawnego nie spowodowało, że stał on się częścią polskiego porządku prawnego - konieczne jest dokonanie jego ratyfikacji.

- Ratyfikacja zapewni dzieciom podlegającym jurysdykcji państwa polskiego możliwość skorzystania z międzynarodowego mechanizmu skargi indywidualnej stworzonego specjalnie dla zapewnienia ochrony ich praw w razie nieskuteczności mechanizmów na szczeblu krajowym – tłumaczy Marek Michalak.

Istotnym aspektem tej procedury jest fakt, że nie tylko wprost umożliwia ona dzieciom jako podmiotom praw składanie skarg do Komitetu Praw Dziecka na naruszenie ich praw przez Państwa-Strony Protokołu, ale także zawiera odpowiednie regulacje zapewniające dzieciom możliwość rzeczywistego udziału w międzynarodowym postępowaniu dotyczącym ich praw oraz zabezpieczeniu ich interesów w tym postępowaniu.

Rzecznik Praw Dziecka w wystąpieniu do Prezesa Rady Ministrów Beaty Szydło, że ratyfikację III Protokołu fakultatywnego przez Polskę zalecił Komitet Praw Dziecka ONZ w Uwagach końcowych z 30 października 2015 r. wydanych w następstwie rozpatrzenia trzeciego i czwartego sprawozdania okresowego Polski.

Dotychczas Protokół podpisało łącznie 50 państw, z czego 29 państw ratyfikowało ten dokument – w tym 17 państw europejskich.

Wystąpienie Rzecznika Praw Dziecka do Prezesa Rady Ministrów Beaty Szydło (PDF)

Odpowiedź na WG