Skip to:

Kontynuując działania na rzecz stworzenia szczelnego systemu monitorowania losów dziecka Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak wystąpił do Ministra Zdrowia Konstantego Radziwiłła o przekazanie informacji na temat aktualnych działań podejmowanych na rzecz poprawy opieki nad noworodkami oraz diagnostyki i leczenia dzieci.

Przypomnienia wymaga, że inicjatywą Rzecznika Praw Dziecka, zwiększającą ochronę dzieci przed przemocą były działania na rzecz uszczelniania systemu monitorowania losów dziecka. Składały się one z trzech elementów: wprowadzenia obowiązku podmiotu leczniczego do przekazania informacji o porodzie położnej podstawowej opieki zdrowotnej, a w przypadku podejrzenia możliwości wystąpienia problemów opiekuńczo–wychowawczych w rodzinie, powiadomienia o porodzie powiatowego centrum pomocy rodzinie; wprowadzenia Książeczki Zdrowia Dziecka, jako obowiązkowego elementu dokumentacji  medycznej oraz standardów z zakresu profilaktyki w opiece zdrowotnej, obejmujących w szczególności obligatoryjne badanie każdego dziecka raz w roku przez pediatrę.

Urzeczywistnienie znalazły w 2015 r., dwa pierwsze postulaty Rzecznika, natomiast prace nad standardami w resorcie zdrowia w dalszym ciągu nie zostały ukończone.

Wprowadzenie w życie wszystkich postulatów Rzecznika w omawianym zakresie pozwoliłoby na wykluczenie możliwości „zgubienia” najmłodszych pacjentów w systemie ochrony zdrowia oraz skuteczniej zapobiegłoby niepożądanym zjawiskom: krzywdzenia i zaniedbań w opiece nad dziećmi.

Rzecznik z niepokojem przyjmuje, że z końcem 2018 r. przestaje obowiązywać rozporządzenie dotyczące ochrony okołoporodowej, którego przepisy zawierają ważne elementy systemu monitorowania losów dziecka.

Ponieważ w resorcie zdrowia trwają prace nad projektem nowego rozporządzenia w sprawie standardów postępowania medycznego przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu opieki okołoporodowej sprawowanej nad kobietą w okresie fizjologicznej ciąży, fizjologicznego porodu, połogu oraz opieki nad noworodkiem, kwestia ta pozostaje w zainteresowaniu Rzecznika, który monitoruje przebieg tych prac, w szczególności propozycji rozwiązań prawnych zawartych w projekcie. 

Rzecznik zwrócił się do Ministra Zdrowia także o przekazanie informacji na temat ewentualnych  prac nad przygotowaniem obwieszczeń, o których mowa w art. 11 ust. 3 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w zakresie dotyczącym diagnostyki i leczenia dzieci.

Wystąpienie Rzecznika Praw Dziecka do Ministra Zdrowia (PDF)

Odpowiedź MZ (PDF)