Skip to:

- W naszym ciągłym zainteresowaniu pozostaje problematyka przestępstwa uchylania się od wykonania obowiązku alimentacyjnego, zwłaszcza w kontekście jego niedawnej nowelizacji – piszą Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak i Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar w wystąpieniu do Ministra Sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry i pytają o efektywność wprowadzonych zmian.

W celu dokonania pogłębionej diagnozy problemu niealimentacji, w tym w aspekcie prawnokarnym, RPD i RPO powołali Zespół ds. Alimentów złożony z ekspertów, którego celem jest dokonanie kompleksowej analizy poszczególnych kwestii.

Po nowelizacji, tj. od 31 maja 2017 r., art. 209 k.k. stanowi, że karze podlega ten, kto uchyla się od wykonania obowiązku alimentacyjnego określonego co do wysokości orzeczeniem sądowym, ugodą zawartą przed sądem lub innym organem albo inną umową, jeżeli łączna wysokość powstałych wskutek tego zaległości stanowi równowartość co najmniej trzech świadczeń okresowych, albo jeżeli opóźnienie zaległego świadczenia innego niż okresowe wynosi co najmniej trzy miesiące.

Postawy Polaków wobec niepłacenia alimentów

RPD i RPO ws. kampanii społecznej na rzecz płacenia alimentów

- W naszym zainteresowaniu leży kwestia skuteczności ścigania przestępstwa niealimentacji po 31 maja 2017 r. – podkreślają Rzecznicy, wnioskując o przekazanie informacji o wstępnej analizie efektywności wprowadzonych zmian w przepisach, w tym:

·         liczbie toczących się postępowań przygotowawczych z art. 209 § 1 i 1a k.k.,

·         liczbie wniesionych aktów oskarżenia,

·         liczbie osób prawomocnie skazanych z art. 209 § 1 i 1a k.k. po jego nowelizacji,

·         liczbie osób, które skorzystały z czynnego żalu w trybie art. 209 § 4 i 5 k.k.

·         oraz liczbie osób skazanych za przestępstwo niealimentacji odbywających karę pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego.

Rzecznicy zapytali, ile osób zostało skazanych za czyn z art. 209 k.k. w poprzednio obowiązującym brzmieniu w sytuacji, gdy jedynym źródłem sankcji za uchylanie się przez nich od wykonania obowiązku alimentacyjnego była ustawa.

Rzecznicy poddali pod rozwagę Ministra, ze względu na przypadki stosowania przez prokuratorów ustawy nowej do czynów dokonanych i zakończonych przed nowelizacją art. 209 k.k. oraz zważywszy na problemy z interpretacją przepisów intertemporalnych, wydanie wytycznych Prokuratora Generalnego w tym zakresie.

Wystąpienie generalne Rzecznika Praw Dziecka i Rzecznika Praw Obywatelskich do Ministra Sprawiedliwości (PDF)

 

Czytaj także:

RPD i RPO do NIK

Zespół ds.Alimentów obradował

RPD i RPO: przekazywanie informacji o dłużnikach to obowiązek

Podsumowanie roku pracy Zespołu Ekspertów ds. Alimentów

RPD i RPO powołali Zespół Ekspertów ds. Alimentów

Zespół ds. Alimentów RPD i RPO po raz trzeci

Pracuje Zespół Ekspertów ds. Alimentów