Skip to:

Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak, w związku z przypadającą w dniu 20 listopada 25. rocznicą przyjęcia przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych Konwencji o Prawach Dziecka, wystąpił do Ministra Edukacji Narodowej Joanny Kluzik-Rostkowskiej z wnioskiem o zarekomendowanie odstąpienia w tym dniu od przeprowadzenia tradycyjnych lekcji i przeprowadzenie zajęć poświęconych prawom dziecka.

Polska posiada szczególną legitymację do propagowania i rozpowszechniania idei praw dziecka, gdyż to właśnie nasz kraj był inicjatorem podjęcia prac i przedstawił projekt Konwencji, proponując Komisji Praw Człowieka ONZ jego uchwalenie.

Wychodząc naprzeciw zaleceniom ONZ, aby 20 listopada był dniem służącym w sposób szczególny upowszechnianiu ideałów i celów określonych w Konwencji o Prawach Dziecka, Rzecznik, w wystąpieniu do Ministra Edukacji Narodowej wskazał, że zbliżająca się rocznica jest znakomitą okazją do rozmów o prawach dziecka i jego potrzebach oraz  zaproponował, aby ten wyjątkowy dzień był wolny od tradycyjnej nauki szkolnej, a wypełniony radością płynącą z mądrej rozmowy o prawach dziecka, problemach młodego pokolenia i sposobach ich rozwiązywania.

Rzecznik poprosił, aby Rady Pedagogiczne, Samorządy Uczniowskie i Rady Rodziców wykazały się aktywnością w tym zakresie, podkreślając w swoich działaniach konieczność podmiotowego traktowania dziecka i przypominając o jego prawach.

Wystąpienie do Ministra Edukacji Narodowej

Odpowiedź Ministra Edukacji Narodowej