Skip to:

Rzecznicy Praw Dziecka zrzeszeni w Europejskiej Sieci Rzeczników Praw Dziecka ENOC są zaniepokojeni sytuacją małoletnich uchodźców. - Bezpieczeństwo dzieci znajdujących się „w drodze” na terenie Europy jest zagrożone pod wieloma względami – napisali w raporcie, który trafił do rąk Prezesa Rady Ministrów Beaty Szydło.

Raport pt. „Zagrożenia prawa do bezpieczeństwa i praw podstawowych dzieci w drodze”, opracowany przez członków Europejskiej Sieci Rzeczników Praw Dziecka ENOC, Pani Premier przekazał Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak, w latach 2011-2012 przewodniczący ENOC. RPD wierzy, że raport okaże się pomocny w pracach Rządu nad tym problemem.

W raporcie zawarte jest stanowisko Rzeczników przyjęte podczas 19. Zgromadzenia Ogólnego ENOC w Hadze. Członkowie ENOC wyrażają w nim głębokie zaniepokojenie krytyczną sytuacją „dzieci w drodze”. Ich zdaniem bezpieczeństwo dzieci znajdujących się „w drodze” na terenie Europy jest zagrożone pod wieloma względami. Dzieci mogą paść ofiarą handlu ludźmi, zagrożone są przemocą, chorobami, bezpaństwowością, oddzieleniem od rodziny, a nawet śmiercią. Również po dotarciu do państwa docelowego, małoletni narażeni są na różne niebezpieczeństwa takie jak przedłużający się pobyt w detencji, brak pomocy prawnej, trudności w dostępie do edukacji, problem z realizacją prawa do opieki zdrowotnej, a zwłaszcza wsparcia psychologicznego.

- Namawiamy rządy europejskie do wypełnienia swoich zobowiązań względem Konwencji o prawach dziecka. Rządy muszą zapewnić, że „dzieci w drodze” nie są narażone na dodatkową traumę spotykając się z przejawami przemocy podczas gdy szukają pomocy w Europie. Dzieci powinny mieć możliwość korzystania ze wszystkich praw przysługujących im zgodnie z Konwencją takich jak edukacja, schronienie i opieka zdrowotna -  napisali Rzecznicy.

W raporcie zwrócili uwagę, że szczególnie liczną grupę uchodźców przekraczających granicę Europy stanowią właśnie małoletni. Według szacunków UNHCR w 2015 roku do Europy przez Morze Śródziemne przybyło ponad 1 milion uchodźców, z których 25 % to dzieci. Według danych Eurostatu, w 2015 roku 363 890 dzieci ubiegało się o azyl w Państwach Członkowskich Unii Europejskiej, co stanowi 29 % wszystkich osób starających się o ochronę międzynarodową. Liczba dzieci bez opieki także dramatycznie wzrosła – w 2014 roku o azyl w Unii Europejskiej ubiegało się 23 150 dzieci. W 2015 roku w samej Szwecji azylu szukało ponad 35 000 dzieci bez opieki.

Mając świadomość rozmiaru obecnego kryzysu migracyjnego, Europejska Sieć Rzeczników Praw Dziecka ENOC powołała Grupę Roboczą ds. „Dzieci w drodze”. Grupa monitoruje przestrzeganie praw dzieci podróżujących po Europie, działając w imieniu 41 europejskich rzeczników praw dziecka. Do jej zadań należy prowadzenie badań mających na celu rozpoznanie największych zagrożeń i problemów związanych z dostępem podróżujących dzieci do ich praw. Niniejszy raport stanowi owoc tego wspólnego badania. Raport skupia się na sytuacji dwóch grup dzieci poszukujących międzynarodowej ochrony w Europie: tych, które wciąż podróżują do i po Europie oraz tych, które dopiero co dotarły do swego miejsca przeznaczenia.

Wystąpienie Rzecznika Praw Dziecka do Prezesa Rady Ministrów

Raport „Zagrożenia prawa do bezpieczeństwa i praw podstawowych dzieci w drodze”