Skip to:

- Nadanie małoletnim uprawnień do obecności – w charakterze publiczności, w posiedzeniach jawnych postępowań cywilnych oraz w sprawach administracyjnych, wprowadza nową jakość uczestnictwa dzieci w życiu publicznym - uważa Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak. Projekt zakładający takie zmiany trafił pod obrady Senatu.

Rzecznik Praw Dziecka popiera w całości proponowane zmiany w projekcie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (druk senacki nr 287). Projekt nadaje bowiem małoletnim uprawnienie do obecności – w charakterze publiczności, w posiedzeniach jawnych postępowań w sprawach cywilnych prowadzonych przed sądem powszechnym oraz w sprawach administracyjnych rozstrzyganych przez sąd administracyjny.

- Wzmacnia to podmiotowość dziecka, umożliwiając aktywne uczestnictwo w życiu publicznym, zdobywanie wiedzy i doświadczenia w zakresie spraw cywilnych i administracyjnych. Sprzyja także kształtowaniu w dzieciach poszanowania dla prawa i wzmocnieniu poczucia sprawiedliwości – argumentuje Marek Michalak.

RPD podkreśla, że projektowana zmiana jest realizacją prawa dziecka do informacji, mającego istotne znaczenie dla zaspokojenia potrzeb edukacyjnych, obowiązku szkolnego czy przygotowania dziecka do aktywnego życia w społeczeństwie obywatelskim. To także realizacja prawa dziecka do swobodnego wyrażania własnych poglądów oraz prawa do bycia wysłuchanym, co umożliwia małoletniemu udział w formach aktywności społecznej, takich  jak m.in. działania w młodzieżowych radach, udział w konsultacjach społecznych, czy uczestnictwo w dialogu publicznym.

W ocenie Rzecznika projekt słusznie nie wprowadza ograniczenia wiekowego dla małoletniego.

- Przewodniczący, zezwalając na obecność małoletniego w posiedzeniu jawnym sądu oceni, czy dostęp małoletniego do sądu służy realizacji prawa dziecka do informacji oraz swobodnego kształtowania opinii na temat działania władzy sądowniczej i wypracowania własnych poglądów, nie narusza dobra dziecka, godzi w powagę sądu oraz czy może wpływać na jakość wyjaśnień albo zeznań przesłuchiwanych w postępowaniu osób – pisze RPD w wystąpieniu do Marszałka Senatu Stanisława Karczewskiego.

Obowiązujące przepisy pozwalają na uczestnictwo w posiedzeniu jawnym sądu - w charakterze publiczności - wyłącznie osobom pełnoletnim.

Wystąpienie Rzecznika Praw Dziecka do Marszałka Senatu Stanisława Karczewskiego