Skip to:

Doceniając dotychczasowe zaangażowanie resortu oraz służb podległych, mając na uwadze zbliżający się okres wakacyjny, kolejny raz proszę o podjęcie wieloaspektowych i wzmożonych działań, których celem będzie zabezpieczenie praw dzieci wykorzystywanych do żebractwa – apeluje Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Joachima Brudzińskiego.

MSWiA podejmuje szereg czynności mających na celu przeciwdziałanie zjawisku żebractwa oraz ochronę jego potencjalnych ofiar. W ramach działań funkcjonariusze Policji zobowiązani są do dokonywania diagnozy zagrożenia żebractwem oraz rozpoznawania skali tego zjawiska, przeprowadzania wraz z powołanymi do tego służbami systematycznych kontroli miejsc, w których nasilony jest ten proceder, a także przekazywania do właściwych sądów rodzinnych wniosków o wszczęcie postępowań opiekuńczych wobec wykorzystywanych dzieci.

Jak słusznie wskazał Pan Minister, zjawisko to wynikać może nie tylko z ubóstwa – do przeciwdziałania któremu wypracowane są w polskim ustawodawstwie odpowiednie mechanizmy zaradcze – ale przede wszystkim, jest to problem związany z handlem ludźmi. Włączanie w ten proceder małoletnich budzi moje szczególne zaniepokojenie i sprzeciw – podkreśla RPD.

Z poczynionych obserwacji wynika, że w okresie letnim na ulice polskich miast powracają osoby żebrzące. Do procederu tego angażowani są również małoletni – zarówno dzieci kilkuletnie, które pod opieką dorosłych przez wiele godzin dziennie krążą po głównych arteriach miast, jak i nastolatkowie, którzy zazwyczaj w kilkuosobowych grupach proszą przechodniów o jałmużnę. Z uwagi na fakt, że osoby żebrzące zmieniają miejsce swojego położenia, wykorzystując do tego środki komunikacji miejskiej, szczególnie ważne jest, aby podjąć natychmiastową reakcję.

W ocenie Rzecznika w celu zwalczania i zapobiegania zjawiskom mającym związek z poruszaną problematyką, należy podejmować zdecydowane i skuteczne działania interwencyjne w każdym przypadku zagrożenia lub stwierdzenia wykroczenia, określonego w art. 104 Kodeksu wykroczeń. -Przedsięwzięcia podejmowane w obszarze przeciwdziałania żebractwu powinny mieć charakter stały i opierać się na ścisłej współpracy instytucji administracji państwowej, samorządowej oraz organizacji społecznych – zaznacza Rzecznik.

Wystąpienie generalne Rzecznika Praw Dziecka do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (PDF)

Odpowiedź MSWiA (PDF)