Skip to:

Rzecznik Praw Dziecka nie ustaje w mobilizacji władz kraju w kwestii ratyfikacji przez Polskę III Protokołu fakultatywnego do Konwencji o prawach dziecka. Ratyfikacja umożliwiłaby polskim dzieciom możliwość składania skarg do Komitetu Praw Dziecka, w przypadku gdy zawiodą ich instytucje krajowe. Marek Michalak – już po raz drugi - o podjęcie działań zwrócił się do Premier RP Beaty Szydło.

III Protokół wyposaża Komitet Praw Dziecka ONZ w kompetencję przyjmowania i rozpoznawania indywidualnych zawiadomień o naruszeniu praw dziecka, gwarantowanych Konwencją o prawach dziecka. Dokument został podpisany przez Polskę 30 września 2013 r., lecz samo podpisanie tego aktu prawnego nie spowodowało, że stał on się częścią polskiego porządku prawnego - konieczne jest dokonanie jego ratyfikacji.

- Ratyfikacja zapewni dzieciom podlegającym jurysdykcji państwa polskiego możliwość skorzystania z międzynarodowego mechanizmu skargi indywidualnej stworzonego specjalnie dla zapewnienia ochrony ich praw w razie nieskuteczności mechanizmów na szczeblu krajowym – tłumaczy Marek Michalak.

Istotnym aspektem tej procedury jest fakt, że nie tylko wprost umożliwia ona dzieciom jako podmiotom praw składanie skarg do Komitetu Praw Dziecka na naruszenie ich praw przez Państwa-Strony Protokołu, ale także zawiera odpowiednie regulacje zapewniające dzieciom możliwość rzeczywistego udziału w międzynarodowym postępowaniu dotyczącym ich praw oraz zabezpieczeniu ich interesów w tym postępowaniu.

- Niezmiennie od lat stoję na stanowisku, że do grona państw będących stronami III Protokołu fakultatywnego w sprawie procedury składania zawiadomień powinna jak najszybciej dołączyć Polska. W mojej opinii jego przyjęcie do polskiego porządku prawnego przyczyni się do wzmocnienia zakresu ochrony praw dzieci w Polsce, a także stworzy nową instytucjonalną gwarancję ich przestrzegania – pisze Rzecznik w wystąpieniu do Premier Beaty Szydło.

Do Premier po raz drugi, ONZ i Rada UE naciskają

W sprawie protokołu Rzecznik Praw Dziecka do Prezesa Rady Ministrów Beaty Szydło apelował już w listopadzie 2016 r. Wskazywał wtedy, że ratyfikację zalecił Komitet Praw Dziecka ONZ w Uwagach końcowych z 30 października 2015 r. wydanych w następstwie rozpatrzenia trzeciego i czwartego sprawozdania okresowego Polski. Z postulatem przyjęcia do krajowych porządków prawnych uregulowań zawartych w III Protokole fakultatywnym zwróciła się do państw członkowskich również Rada Unii Europejskiej. W opracowanych w kwietniu br. konkluzjach w sprawie propagowania i ochrony praw dziecka znalazło się stwierdzenie, że Konwencja ONZ o prawach dziecka i jej trzy protokoły fakultatywne stanowią główne standardy międzynarodowe w dziedzinie propagowania i ochrony praw dziecka.

- Polska jest stroną Konwencji o prawach dziecka od 1991 roku, zaś w przypadku jej dwóch pierwszych Protokołów dodatkowych od 2005 roku. Tym samym Polska jest zobowiązana do przestrzegania postanowień przedmiotowych aktów prawa międzynarodowego – zauważa RPD.

Wystąpienie Rzecznika Praw Dziecka do Premier RP Beaty Szydło

Archiwalne wystąpienia RPD w sprawie III Protokołu

Apel o ratyfikację III Protokołu Fakultatywnego do Konwencji o prawach dziecka (2017)

Prawa dziecka mogą być jeszcze bardziej chronione (2016)

W sprawie ratyfikacji III Protokołu Fakultatywnego do Konwencji o Prawach Dziecka (2015)

W sprawie ratyfikacji III Protokołu Fakultatywnego do Konwencji o Prawach Dziecka (2014)