Skip to:

Rzecznik Praw Dziecka wskazuje na luki w znowelizowanych przepisach ustawy Karta Nauczyciela. Nauczyciele punktów przedszkolnych i zespołów wychowania przedszkolnego nie zostali objęci odpowiedzialnością dyscyplinarną, nie obowiązuje ich także wymóg niekaralności – zwraca uwagę w wystąpieniu do Minister Edukacji Narodowej Anny Zalewskiej.
 
Marek Michalak wskazuje, że nauczyciele punktów przedszkolnych i zespołów wychowania przedszkolnego nie podlegają przepisom ustawy – Karta Nauczyciela, w tym tak istotnych jak: art. 6, stanowiący o obowiązkach nauczycieli, czy art. 75 o odpowiedzialności dyscyplinarnej.
 
Co prawda, uregulowanie wynikające z art. 14a ust. 6 ustawy o systemie oświaty, który mówi, iż nauczyciele innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez gminę zatrudniani są przez dyrektorów przedszkoli lub szkół samorządowych, mogłoby oznaczać, że osoby te podlegają standardom wyznaczonym przez przepisy ustawy – Karta Nauczyciela, to nadal nie zmienia to faktu, że sytuacja tych nauczycieli nie jest wprost dookreślona w samej ustawie – Karta Nauczyciela.
 
- Ewidentnie problem ten dotyczy nauczycieli niepublicznych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne lub osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego – zauważa RPD.
 
Przykładem może być badana przez Rzecznika Praw Dziecka sprawa, w której rzecznik dyscyplinarny dla nauczycieli umorzył postępowanie wyjaśniające wobec nauczycielki niepublicznego punktu przedszkolnego. Decyzję uzasadniono tym, że prowadzone postępowanie wykazało, że nauczyciel, w chwili popełnienia zarzucanego czynu, nie był zatrudniony na stanowisku nauczyciela w jednostkach organizacyjnych, o których mowa w art. 1 ust. 1 oraz ust. 2 pkt 1a i 2 ustawy – Karta Nauczyciela. Wyniki kontroli przeprowadzonej w tej sprawie w trybie nadzoru pedagogicznego przez kuratora oświaty potwierdziły stosowanie przemocy wobec dziecka.
 
RPD zwrócił się do Anny Zalewskiej o podjęcie działań w celu właściwego uregulowania statusu nauczycieli zatrudnionych w innych formach wychowania przedszkolnego poprzez wprowadzenie stosowanej zmiany w art. 1 ustawy – Karty Nauczyciela.