Skip to:

14 marca 2011 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zwrócił się do Prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska z prośbą o informację na temat postępu prac legislacyjnych oraz terminu, w jakim Rada Ministrów wyda rozporządzenie dotyczące procedury "Niebieskie karty".

Marek Michalak podkreślił w swoim wystąpieniu, że niezwykle ważne jest, by instytucje odpowiedzialne za pomoc ofiarom przemocy, wyposażone były jak najszybciej w odpowiednie instrumentarium prawne.

Procedura "Niebieskie karty" - uregulowana w ustawie z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie - obejmuje ogół czynności podejmowanych i realizowanych przez przedstawicieli jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, Policji, oświaty i ochrony zdrowia, w związku z uzasadnionym podejrzeniem zaistnienia przemocy w rodzinie.

Wystąpienie Rzecznika Praw Dziecka do Prezesa Rady Ministrów