Skip to:

Dostępność do stypendiów za wyniki w nauce czy podręczników dla dzieci z dysfunkcją wzroku, finansowanie polskich szkół za granicą i przyznawanie świadczenia 500+ dla cudzoziemskich dzieci – to tylko niektóre z problemów dotyczących przestrzegania zasady równego traktowania i niedyskryminacji podjętych bądź kontynuowanych w 2016 roku przez Rzecznika Praw Dziecka.

Marek Michalak wylicza wszelkie podjęte sprawy w tym zakresie w odpowiedzi na pismo Rzecznika Praw Obywatelskich.

- Przejawy nierównego traktowania czy dyskryminacji – jeżeli bezpośrednio dotyczą dzieci – są również w zainteresowaniu Rzecznika Praw Dziecka. W ostatnim czasie analizowaliśmy kilkanaście takich zagadnień, niektóre z nich mają wymiar międzynarodowy. Na skutek działań wiele ze wskazanych powyżej problemów udało się całościowo bądź częściowo rozwiązać. W pozostałych przypadkach działania RPD będą kontynuowane – komentuje Marek Michalak.

W wystąpieniu do Adama Bodnara RPD wskazuje, że jego interwencje dotyczyły takich problemów jak:

 • Uprawnienia do ulgowych przejazdów dla dzieci posiadających legitymację szkolną w języku obcym
 • Nierówne traktowanie na gruncie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci
 • Wolność wyznania
 • Dostęp do właściwie zorganizowanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej
 • Stypendia za bardzo dobre wyniki w nauce
 • Dostęp do specjalistycznych placówek opiekuńczo-terapeutycznych
 • Dostęp do podręczników dla dzieci z dysfunkcją wzroku
 • Niejasne reguły w procedurze przebiegu konkursów przedmiotowych organizowanych przez kuratorów oświaty
 • Kryteria rekrutacji
 • Finansowanie szkół polskich, w których uczą się dzieci przebywające z rodzicami za granicą
 • Zmiana przepisów oświatowych
 • Prawo do równego traktowania rodziców w procesie orzekania o prawach rodzicielskich.
 • Zabezpieczenie praw dziecka w sprawach rozpoznawanych przez sąd rodzinny
 • Uprawnienia cudzoziemców do uzyskania świadczenia wychowawczego (świadczenie 500+)

Wystąpienie Rzecznika Praw Dziecka do Rzecznika Praw Obywatelskich