Skip to:

Wkrótce małoletni uzyskają prawo do obecności – w charakterze publiczności, w posiedzeniach jawnych postępowań w sprawach cywilnych prowadzonych przed sądem powszechnym oraz w sprawach administracyjnych rozstrzyganych przez sąd administracyjny. – To nowa jakość uczestnictwa dzieci w życiu publicznym – podkreśla Rzecznik Praw Dziecka.

Obowiązujące przepisy, zarówno w postępowaniu cywilnym jak i postępowaniu administracyjnym, pozwalają na uczestnictwo  w posiedzeniu jawnym sądu - w charakterze publiczności - wyłącznie osobom pełnoletnim. 12 stycznia do Sejmu wpłynął senacki projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (druk nr 1248), który ma to zmienić. W wystąpieniu do Marszałka Sejmu RP Marka Kuchcińskiego Rzecznik Praw Dziecka poparł ten pomysł w całości.

- Proponowane przepisy wzmacniają podmiotowość dziecka, umożliwiając aktywne uczestnictwo w życiu publicznym, zdobywanie wiedzy i doświadczenia w zakresie spraw cywilnych i administracyjnych, które leżą w kręgu jego zainteresowania. Sprzyjają także kształtowaniu w dzieciach poszanowania dla prawa i wzmocnieniu poczucia sprawiedliwości – zauważa Marek Michalak.

Zdaniem RP projektowana zmiana jest realizacją prawa dziecka do informacji, kształtującego jego rozwój, mającego istotne znaczenie dla zaspokojenia potrzeb edukacyjnych, obowiązku szkolnego czy przygotowania dziecka do aktywnego życia w społeczeństwie obywatelskim. To także realizacja prawa dziecka do swobodnego wyrażania własnych poglądów oraz prawa do bycia wysłuchanym, co umożliwia małoletniemu udział w formach aktywności społecznej, takich  jak m.in. działania w młodzieżowych radach, udział w konsultacjach społecznych czy uczestnictwo w dialogu publicznym.

W ocenie Rzecznika Praw Dziecka, projekt słusznie nie wprowadza ograniczenia wiekowego dla małoletniego.

11 stycznia br. Rzecznik pozytywnie zaopiniował projekt w wystąpieniu generalnym do Marszałka Senatu Stanisława Karczewskiego.

Czytaj także: Dziecko wśród publiczności na sali rozpraw to dobry pomysł

Wystąpienie Rzecznika Praw Dziecka do Marszałka Sejmu