Skip to:

- Alienacja dziecka od jednego z rodziców jest niewątpliwie formą przemocy, mogącą doprowadzić do zaburzeń osobowościowych, emocjonalnych, społecznych i rozwojowych dziecka. Wciąganie w konflikt okołorozwodowy, manipulacja, sterowanie lękami dziecka, szantaż emocjonalny są niestety działaniami powszechnymi – zaznacza Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak w wystąpieniu kierowanym ponownie do Ministra Sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry.

Rzecznik przywołuje wystąpienie generalne z 21 kwietnia 2017 roku, kierowane do Ministra Sprawiedliwości oraz Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, w którym poruszył ważny problem dzieci alienowanych od jednego z rodziców.

Rzecznik Praw Dziecka od początku sprawowania swojej funkcji podejmuje działania w celu zwiększenia ochrony prawa dziecka do wychowywania przez oboje rodziców
w trakcie konfliktów rodzicielskich, występujących zarówno w sytuacji rozwodu rodziców, jak i wtedy gdy rodzice nie rozwodzą się, ale żyją w rozłączeniu.

- Indukowane dziecku negatywne postawy i przekonania wobec drugiego rodzica, skutkują głębokimi zaburzeniami w sferze emocjonalnej dziecka i mają ogromny wpływ na jego późniejsze – dorosłe – życie – wskazuje Marek Michalak, przypominając o potrzebie ochrony prawa dziecka do obojga rodziców.

Prawo dziecka do obojga rodziców - przepisy a rzeczywistość

Rzecznik przypomina następujące obszary, które wymagają pilnej reakcji organów władzy państwowej:

 • wprowadzenie prawnych mechanizmów zabezpieczających priorytetowe traktowanie postępowań sądowych kształtujących sytuację opiekuńczo-wychowawczą dziecka,
 • szersze wykorzystanie koncyliacyjnych metod rozwiązywania sporów rodzinnych, w szczególności mediacji przedsądowej,
 • wprowadzenie rozwiązań prawnych zabezpieczających skuteczną realizację postanowień sądowych,
 • wzbogacenie oraz urealnienie istniejących instrumentów prawnych rozwiązywania sporów pomiędzy skonfliktowanymi rodzicami,
 • prawne określenie roli kuratorów sądowych w postępowaniach wykonawczych,
 • korzystanie z instrumentarium mającego na celu uświadomienie rodzicom potrzeb dziecka, m.in. kierowanie na terapię rodzinną,
 • prowadzenie szeroko zakrojonych działań informacyjnych i kampanii społecznych uświadamiających problem alienacji dziecka od jednego z rodziców,
 • urealnienie mechanizmów wczesnego wspierania rodziny przeżywającej trudności,
 • wprowadzenie rozwiązań prawnych zapobiegających porwaniom rodzicielskim w węższym znaczeniu,
 • właściwe zabezpieczenie reprezentacji dziecka w procesie – adwokat dla dziecka,
 • wprowadzenie prawnych mechanizmów pozwalających na szersze wykorzystanie pełnomocników procesowych w działaniach koncyliacyjnych,
 • wdrożenie realnego systemu umożliwiającego sędziom rodzinnym podnoszenie kwalifikacji do rozpoznawania spraw dotyczących zabezpieczenia dobra i interesu dziecka.

Wobec braku odpowiedzi na przywołane powyżej wystąpienie Rzecznika Praw Dziecka, Marek Michalak zwraca się ponownie do szefa resortu sprawiedliwości o przedstawienie stanowiska wobec sygnalizowanego problemu oraz rozważenie zasadności podjęcia inicjatywy legislacyjnej na rzecz skuteczniejszego zabezpieczenia prawa dziecka do obojga rodziców.

Wystąpienie Rzecznika Praw Dziecka do Ministra Sprawiedliwości (PDF)

 

Czytaj także:

Prawo dziecka do obojga rodziców – MRPiPS przyjmuje uwagi RPD

Kampania społeczna RPD „Jestem mamy i taty”