Skip to:

W toku prac nad nowelizacją ustawy o cudzoziemcach Rzecznik Praw Dziecka przedstawił MSWiA propozycje, które mają na celu skuteczniejsze zabezpieczenie praw małoletnich cudzoziemców.

W ocenie Marka Michalaka istotne jest wprowadzenie do przepisów o zezwoleniu na pobyt stały regulacji, zgodnie z którą małoletnie dziecko cudzoziemca, który uzyskał zezwolenie na pobyt stały albo zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE, mogłoby – w każdym przypadku (bez konieczności spełnienia dodatkowych warunków) – uzyskać zezwolenie na pobyt stały na terytorium RP.

- Zawsze w sytuacji, gdy rodzic dziecka uzyskał w naszym kraju bezterminowe prawo pobytu, takie samo prawo powinno przysługiwać jego małoletnim dzieciom. Wprowadzenie tego rodzaju zasady zapewniałoby bezpieczeństwo prawne całej, mieszkającej w Polsce rodzinie – uważa RPD.

Poważnego rozważenia – zdaniem Rzecznika - wymaga instytucja kuratora, który reprezentuje małoletniego cudzoziemca przebywającego w Polsce bez opieki w postępowaniach w sprawach dotyczących: udzielenia ochrony międzynarodowej, udzielenia zezwoleń pobytowych oraz zobowiązania do powrotu.

W wystąpieniu generalnym do szefa Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusza Błaszczaka, Marek Michalak postuluje stworzenie listy osób, które mogłyby być wyznaczane przez sąd
do pełnienia funkcji kuratora. Osoby te, powinny odznaczać się nieposzlakowaną opinią, posiadać wykształcenie prawnicze oraz mieć doświadczenie w pracy z cudzoziemcami. Rzecznik Praw Dziecka poddaje jednocześnie pod rozwagę projektodawców wprowadzenie wynagrodzenia za pełnienie funkcji kuratora oraz zagwarantowanie zwrotu kosztów.

- Wynagrodzenie, np. w wysokości odpowiadającej wynagrodzeniu za świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej, mogłoby wyeliminować sytuacje, gdy z przyczyn obiektywnych osoba, która jest do tego merytorycznie przygotowana nie jest w stanie sfinansować we własnym zakresie kosztów i odmawia wyrażenia zgody na ustanowienie jej kuratorem dziecka – pisze RPD.

Rzecznik apeluje również o wprowadzenie regulacji, zgodnie z którą kurator mógłby reprezentować dziecko także w sytuacji, gdy zachodzi potrzeba złożenia w jego imieniu skargi do wojewódzkiego sądu administracyjnego na decyzję kończącą postępowanie administracyjne. Regulacja taka wydaje się być niezbędna w przypadku kuratora ustanawianego do postępowania w sprawie zobowiązania cudzoziemca do powrotu.

Marek Michalak uważa, że do przepisów ustawy o cudzoziemcach należy jednocześnie wprowadzić zasadę, zgodnie z którą czynności w postępowaniach z małoletnim cudzoziemcem powinno się dokonywać przy udziale psychologa.

Wystąpienie Rzecznika Praw Dziecka do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (PDF)