Skip to:

- Do sięgania po alkohol podczas ciąży przyznaje się ok. 30 % kobiet. Każde działanie, w tym zmiana przepisów prawa, która ma na celu ochronę dzieci przed nieodpowiedzialnym zachowaniem matek w okresie ciąży, jest propozycją w dobrym kierunku – zaznacza Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak w opinii do petycji złożonej przez obywateli do Przewodniczącego Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji Senatu RP Roberta Mamątowa.

Opinia Rzecznika Praw Dziecka odnosi się do petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej „uchwalenia przepisów informujących o szkodliwości alkoholu dla dziecka w łonie matki”.

W Polsce, co roku rodzi się kilka tysięcy dzieci z zaburzeniami spowodowanymi spożywaniem alkoholu przez matki w okresie ciąży. Dzieci te są bezbronne wobec braku skutecznych mechanizmów je chroniących.

Rzecznik, w wystąpieniach generalnych kierowanych do Ministra Zdrowia, Ministra Sprawiedliwości i Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, zwracał się o podjęcie zintegrowanych i wielopłaszczyznowych działań, mających na celu zabezpieczenie szeroko pojętego dobra dziecka zagrożonego utratą zdrowia lub życia na skutek spożywania alkoholu przez jego matkę.  - Działania interwencyjne, profilaktyczne i edukacyjne podjęte dotychczas przez wskazane resorty nie przełożyły się na wypracowanie skutecznych rozwiązań chroniących dziecko nienarodzone – podkreśla Marek Michalak.

Matko, nie pij w ciąży! (wystąpienia z 17 grudnia 2015 roku)

RPD apeluje: ciąża bez alkoholu! (wystąpienie z 24 sierpnia 2016 roku)

Ciąża powinna być wolna od alkoholu (wystąpienia z 22 listopada 2017 roku)

Zgodnie z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej, Konwencją o prawach dziecka oraz innymi aktami prawnymi ochrona praw dziecka jest priorytetem, a państwo ma obowiązek chronić dzieci, w tym dzieci jeszcze nieurodzone, rodzinę, macierzyństwo i rodzicielstwo. W związku z tym w ocenie Rzecznika Praw Dziecka istnieje konieczność podjęcia działań dla zabezpieczenia dziecka przed negatywnymi konsekwencjami zachowań podejmowanych przez kobiety w ciąży, polegających na piciu alkoholu, zażywaniu narkotyków lub innych substancji psychoaktywnych, które powodują trwałe uszkodzenie płodu. Z tego też względu Rzecznik Praw Dziecka 7 września 2017 r. wystąpił do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z prośbą o rozważenie podjęcia inicjatywy ustawodawczej zmierzającej do prawnego uregulowania problemu używania alkoholu przez kobiety w ciąży, działające na szkodę zdrowia dzieci nieurodzonych.

- Umieszczenie odpowiednich ostrzeżeń na opakowaniach napojów alkoholowych jest jednym ze sposobów przekazania społeczeństwu informacji o konsekwencjach spożywania alkoholu – ocenia RPD i zaznacza, że ostrzeżenie umieszczone na butelkach wszystkich napojów alkoholowych wpłynie na podniesienie świadomości społeczeństwa, w szczególności kobiet w ciąży i ich rodzin, o szkodliwości spożywania alkoholu a także wpłynie profilaktycznie na otoczenie, które często nie reaguje lub wręcz zachęca kobiety do picia alkoholu.

Wystąpienie Rzecznika Praw Dziecka do Przewodniczącego senackiej Komisji  Praw Człowieka, Praworządności i Petycji (PDF)