Skip to:

- Położenie rodziców adopcyjnych bezpośrednio po dokonaniu adopcji odpowiada położeniu rodziców biologicznych w chwili urodzenia dziecka. W innych krajach Europy rodzice adopcyjni korzystają na równi z rodzicami biologicznymi z uprawnienia do urlopu na zasadach urlopu macierzyńskiego – argumentuje Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak, zgłaszając propozycje zmian ustawowych Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

W ocenie Rzecznika Praw Dziecka jedną z przyczyn braku rodzin, które chciałyby stworzyć nowy dom dla dzieci starszych jest niedostateczna pomoc państwa w zakresie wsparcia rodziny adopcyjnej w pierwszym okresie adaptacji dziecka w nowym środowisku rodzinnym.

- Niewątpliwie przyznanie rodzicom adopcyjnym uprawnienia do urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego – bez względu na wiek adoptowanego dziecka, byłoby jednym z elementów mogących zachęcić przyszłych rodziców do podjęcia decyzji o adopcji – ocenia Marek Michalak.

Zgodnie z przepisami Kodeksu pracy pracownik, który przyjął dziecko na wychowanie i wystąpił do sądu opiekuńczego z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie adopcji, ma prawo do urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez dziecko 7. roku życia. W przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego, urlop taki przysługuje nie dłużej niż do ukończenia przez nie 10. roku życia.

Czytaj także:

Standardy adopcyjne według Rzecznika Praw Dziecka

Adopcja zagraniczna – konieczne zmiany! 

- Istotą urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego jest nie tylko sprawowanie funkcji opiekuńczych w stosunku do dziecka, które takiej opieki ze względu na wiek wymaga, ale także zbudowanie więzi dziecka z rodzicami adopcyjnymi. Budowanie więzi, zwłaszcza w przypadku dzieci starszych, jest trudniejsze i wymaga więcej pracy oraz zaangażowania ze strony rodziców adopcyjnych – podkreśla RPD.

Rzecznik wskazuje, że w innych krajach Europy rodzice adopcyjni korzystają na równi z rodzicami biologicznymi z uprawnienia do urlopu na zasadach urlopu macierzyńskiego. - Wiek dziecka nie ma wpływu na uprawienie – świadczenie przysługuje w stosunku do dziecka poniżej 18. roku życia. Z tych względów w pełni uzasadniona jest zmiana przepisu art. 183 Kodeksu pracy i przyznanie uprawnienia do urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego rodzicom adopcyjnym, niezależnie od wieku dziecka. Uczyni to zadość sprawiedliwości społecznej, będzie wyrównywać szanse dzieci starszych na wychowanie w środowisku rodzinnym – dodaje Marek Michalak.

Wystąpienie Rzecznika Praw Dziecka do Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (PDF)

Odpowiedź MRPiPS (PDF)

 

Czytaj także:

Sądy opóźniają rozpoczęcie procedury adopcyjnej