Skip to:

Najwyższa Izba Kontroli wykazała, że dzieci i młodzież w wieku szkolnym nie mają zapewnionej spójnej i kompleksowej opieki zdrowotnej. - W pełni zgadzam się z wnioskiem NIK, że na problematykę zdrowia dzieci i młodzieży wpływa nie tylko polityka zdrowotna Ministerstwa Zdrowia ale też obszary podlegające innym resortom, organom administracji rządowej, samorządowej, ale też indywidualne działania rodziny, osób sprawujących opiekę nad dziećmi. Niezależnie od tego, należy zgodzić się z wnioskami NIK, dotyczącymi problemów w opiece zdrowotnej dedykowanej populacji pediatrycznej - wskazuje Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak w wystąpieniu do Ministra Zdrowia Łukasza Szumowskiego.

21 czerwca 2018 r. została opublikowana informacja o wynikach kontroli dotyczącej opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą w wieku szkolnym, przeprowadzonej przez Najwyższą Izbę Kontroli. - Wnioski z tej kontroli budzą niepokój – ocenia RPD i pyta o działania podejmowane oraz planowane przez Ministra Zdrowia w celu zmniejszania lub niwelowania problemów w sprawowaniu opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą w wieku szkolnym.

Jak czytamy w raporcie NIK: Funkcjonujący obecnie w Polsce system opieki zdrowotnej nad uczniami, szczególnie w zakresie profilaktyki, nie gwarantuje bezpieczeństwa zdrowotnego tej populacji. Świadczy o tym zwiększająca się liczba dzieci i młodzieży z problemami zdrowotnymi. Kontrola pokazała, że niewystarczająca jest liczba personelu medycznego opiekującego się dziećmi i młodzieżą w wieku szkolnym, a struktura wiekowa kadry medycznej ma tendencję wzrostową - duży odsetek personelu w wieku powyżej 60 lat.

Problemem jest także rozproszenie opieki zdrowotnej nad uczniami. Jest ona sprawowana przez różne podmioty, które często nie współpracują ze sobą. - Nie ma spójnego systemu monitorowania i nadzoru nad sposobem sprawowania opieki nad dziećmi i młodzieżą, jej efektami, dostępnością świadczeń gwarantowanych oraz jakością usług zdrowotnych – zwraca uwagę Rzecznik.

W ocenie Rzecznika Praw Dziecka informacje zawarte w raporcie NIK wyraźnie wskazują jak wiele działań i pracy należy niezwłocznie podjąć w celu zapewnienia dzieciom i młodzieży w wieku szkolnym właściwej jakości opieki zdrowotnej. Część z tych działań z pewnością będzie działaniami długofalowymi, wymagającymi zaangażowania uczestników całego systemu ochrony zdrowia oraz  innych podmiotów i organów administracji rządowej/samorządowej.

NIK opracowała wnioski dotyczące działań Ministra Zdrowia na rzecz zapewniania kompleksowej i systematycznej opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą w wieku szkolnym – wiele z nich stanowiło przedmiot wystąpień Rzecznika Praw Dziecka do Ministra Zdrowia, w szczególności w temacie zasobów kadrowych zawodów medycznych sprawujących opiekę zdrowotną nad dziećmi i młodzieżą, opracowania standardów dotyczących opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą, polepszenia dostępu do opieki stomatologicznej.

Wystąpienie generalne Rzecznika Praw Dziecka do Ministra Zdrowia (PDF)

Odpowiedź MZ (PDF)