Skip to:

Rzecznik Praw Dziecka wielokrotnie podkreślał jak wielką wagę ma udział młodzieży w podejmowaniu decyzji na poziomie społeczności lokalnej. - Każde działanie przybliżające do implementacji Konwencji, a przez to do pełnej realizacji dziecięcego prawa do partycypacji, jest działaniem pożądanym – ocenia Marek Michalak w wystąpieniu generalnym do Przewodniczącego sejmowej Komisji do Spraw Petycji Sławomira Piechoty.

Opinia RPD odnosi się do petycji w sprawie zmiany ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa w zakresie tworzenia młodzieżowych rad gminy i młodzieżowych sejmików województwa oraz młodzieżowego budżetu obywatelskiego (Nr BKSP-145-299/17).

Rzecznik przypomina, że ratyfikowana przez Polskę Konwencja o prawach dziecka, która odzwierciedla wartości szczególnie istotne dla całej społeczności międzynarodowej, stanowi podstawowe źródło prawa partycypacji dzieci. - Urzeczywistnia je również Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Praktyka pokazuje, że prawo dziecka do uczestnictwa w życiu społecznym i publicznym nie znajduje dostatecznego odzwierciedlenia w aktualnie funkcjonujących rozwiązaniach systemowych, na co wielokrotnie zwracałem uwagę - dodaje Marek Michalak.

O aktywne uczestnictwo dzieci w podejmowaniu decyzji na poziomie społeczności lokalnej Rzecznik Praw Dziecka apelował m.in. w wystąpieniu z 31 lipca 2015 r. do Przewodniczących Rad Miast i Gmin, w którym Rzecznik zwrócił uwagę, że młodzieżowe rady gmin przygotowują młodych ludzi do życia obywatelskiego, ucząc współdziałania i odpowiedzialności za dokonane wybory poprzez udział w procesie podejmowania przez dorosłych decyzji związanych z jej grupą wiekową na poziomie lokalnym. Podkreślił, że odpowiedzialni młodzi to w przyszłości odpowiedzialni dorośli.

Wystąpienie Rzecznika Praw Dziecka do Przewodniczącego sejmowej Komisji do Spraw Petycji (PDF)

 

Czytaj także:

CATS, czyli pełna partycypacja dzieci i młodzieży

Młodzież o swoich prawach na forum międzynarodowym

Idee ochrony praw dziecka powinny być ważne

Partycypacja społeczna dzieci według CATS