Skip to:

Rodzic porzucił dziecko, stosował przemoc, nie uczestniczył w wychowaniu, ale gdy trafił do domu pomocy społecznej bez grosza przy duszy, do opłacania jego pobytu zobowiązana jest rodzina. Rzecznik Praw Dziecka uważa, że jest to niesprawiedliwe i apeluje o zmianę obowiązujących przepisów.

Rzecznik Praw Dziecka zwrócił się do Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej o podjęcie działań w zakresie zmian w prawie, które zagwarantują zwolnienie zobowiązanego od wnoszenia opłat za pobyt w domu pomocy społecznej, gdy stoi to w sprzeczności z klauzulą zasad współżycia społecznego.

Marek Michalak stoi na stanowisku, że konieczne jest wprowadzenie takiej zmiany w prawie, która umożliwi obligatoryjne zwolnienie przez organ administracji osób wymienionych w art. 61 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej z opłat za pobyt rodzica bądź innego krewnego w domu pomocy społecznej, w przypadku, gdy uprawniony zachowywał się sprzecznie z zasadami współżycia społecznego

- Za zwolnieniem z opłat może przemawiać to, że rodzic porzucił dziecko, nie interesował się jego losem, stosował przemoc, czy nie przyczyniał się do jego utrzymywania i wychowywania – wylicza Marek Michalak.

W art. 61 ust. 1 u.p.s. określony został krąg osób zobowiązanych do wnoszenia opłat za pobyt w domu pomocy społecznej. Są nimi w kolejności: mieszkaniec domu pomocy społecznej, a w przypadku osób małoletnich przedstawiciel ustawowy z dochodów dziecka, małżonek, zstępni przed wstępnymi oraz gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej. Zasada kolejności przyjęta w omawianym przepisie oznacza, że w sytuacji, gdy osoba umieszczona w domu pomocy społecznej nie jest w stanie ponosić kosztów pobytu w placówce, obowiązek wnoszenia opłat spoczywa na małżonku, w następnej kolejności na zstępnych, w dalszej kolejności na wstępnych, a w ostateczności na gminie, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej. Wnoszenie opłat nie obciąża równocześnie wszystkich zobowiązanych wymienionych w art. 61 ust. 1 u.p.s., ale obowiązek ten przechodzi na nich w kolejności ustalonej w powołanym przepisie.

Wystąpienie Rzecznika Praw Dziecka do Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (PDF)

Odpowiedź na wystąpienie