Skip to:

Rzecznik Praw Dziecka upomina się o zapewnienie nieletnim umieszczonym w policyjnych izbach dziecka pełnego poszanowania ich praw. Zastrzeżenia Marka Michalaka dotyczą m.in. kontaktu nieletniego z obrońcą, procedur składania skarg i wniosków oraz warunków intymności podczas korzystania z urządzeń sanitarnych.

Marek Michalak swoje uwagi sformułował w opinii do projektu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zmieniającego rozporządzenie w sprawie pomieszczeń przeznaczonych dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia, pokoi przejściowych, tymczasowych pomieszczeń przejściowych i policyjnych izb dziecka, regulaminu pobytu w tych pomieszczeniach, pokojach i izbach oraz sposobu postępowania z zapisami obrazu z tych pomieszczeń, pokoi i izb. Dokument jako wystąpienie generalne został przesłany do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusza Błaszczaka.

Rzecznik zwraca w nim uwagę, że kontakt nieletniego z obrońcą musi być nieskrępowany, gdyż stanowi gwarancję prawa do obrony i pozwala na zachowanie zaufania nieletniego do obrońcy.

- Nie może być tak, że prawa i wolności nieletniego umieszczonego w policyjnej izbie dziecka są bardziej ograniczone niż prawa i wolności zatrzymanego, czy też tymczasowo aresztowanego – wyjaśnia Rzecznik.

Ponadto, zdaniem Rzecznika Praw Dziecka, co do zasady kontakty nieletniego z rodzicami, obrońcą lub opiekunem powinny odbywać się bez obecności funkcjonariusza, natomiast jeżeli dane widzenie – w okolicznościach konkretnej sprawy - może zagrażać prowadzonemu postępowaniu lub bezpieczeństwu, można zastrzec, że podczas widzenia będzie obecny wyznaczony funkcjonariusz.

Marek Michalak zauważa także, że w policyjnych izbach dziecka nie określono formalnych procedur umożliwiających nieletnim skorzystanie z prawa do złożenia skargi lub wniosku oraz wskazuje na fakt, iż obecnie brak szczegółowych przepisów gwarantujących zachowanie intymności podczas korzystania przez nieletnich z urządzeń sanitarnych narusza prawo do poszanowania ich godności osobistej.

Wystąpienie Rzecznika Praw Dziecka do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
Odpowiedź MSWiA