Skip to:

Rzecznik Praw Dziecka apeluje do Ministra Spraw Wewnętrznych Mariusza Błaszczaka o zapewnienie nieletnim umieszczonym w policyjnych izbach dziecka pełnego poszanowania ich praw. Marek Michalak jest wysoce zaniepokojony wynikami kontroli w tych placówkach przeprowadzonych przez Najwyższą Izbą Kontroli. Dzieciom, które do nich trafiają ogranicza się kontakt z rodzicami, narusza prawo do intymności czy tajemnicy komunikacji.

NIK przeprowadziła kontrole w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, Komendzie Głównej Policji, Komendzie Stołecznej Policji, czternastu komendach wojewódzkich oraz we wszystkich funkcjonujących policyjnych izbach dziecka kontrolę. Celem kontroli była ocena przestrzegania praw nieletnich.

Izba ujawniła między innymi przypadki ograniczania nieletnim kontaktu z rodzicami, obrońcą lub opiekunem; ograniczania prawa do swobody i tajemnicy komunikowania się; naruszania prawa do intymności oraz swobodnego zgłaszania próśb, skarg i wniosków, jak również przedłużania czasu pobytu nieletniego w placówce ponad ramy czasowe określone w ustawie o postępowaniu w sprawach nieletnich.

Rzecznik Praw Dziecka już w 2012 r. zwracał uwagę na przypadki nieprzestrzegania praw nieletnich umieszczonych w policyjnych izbach dziecka, w szczególności praktykę bezprawnego wydłużania czasu pobytu nieletniego w policyjnej izbie dziecka ponad ramy czasowe określone w ustawie o postępowaniu w sprawach nieletnich oraz brak odpowiednich warunków przebywania nieletnich w policyjnych izbach dziecka.

- Z raportu NIK wynika jednak, że mimo wprowadzonych regulacji prawnych oraz zmian organizacyjnych, nadal nie stworzono optymalnych warunków, umożliwiających bezpieczny oraz zgodny z obowiązującymi przepisami prawa pobyt nieletnich w policyjnych izbach dziecka – uważa Marek Michalak.

Rzecznik w wystąpieniu generalnym do Ministra Spraw Wewnętrznych Mariusza Błaszczaka zwrócił się z prośbą o zajęcie stanowiska w zakresie podnoszonych problemów, a także przekazanie informacji odnośnie działań i zamierzeń resortu w kwestii wyeliminowania stwierdzonych przez NIK nieprawidłowości.

Równocześnie Marek Michalak - w osobnym piśmie - przedstawił szczegółowe uwagi do projektu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zmieniającego rozporządzenie w sprawie pomieszczeń przeznaczonych dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia, pokoi przejściowych, tymczasowych pomieszczeń przejściowych i policyjnych izb dziecka, regulaminu pobytu w tych pomieszczeniach, pokojach i izbach oraz sposobu postępowania z zapisami obrazu z tych pomieszczeń, pokoi i izb. Rzecznik pozytywnie ocenił zawarte w nim dążenia do zagwarantowania ochrony praw nieletnich umieszczonych w policyjnych izbach dziecka.

Wystąpienie Rzecznika Praw Dziecka do Ministra Spraw Wewnętrznych