Skip to:

O podjęcie dalszych prac legislacyjnych zmierzających do aktywizacji zawodowej dłużników alimentacyjnych wystąpili ponownie do Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbiety Rafalskiej Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak i Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar.

- Dzięki ubiegłorocznym nowelizacjom Kodeksu karnego oraz ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów ściągalność alimentów do funduszu alimentacyjnego w porównaniu z 2015 r. wzrosła aż o 100 %, jednak w dalszym ciągu stopa zwrotu jest niewystarczająca dla zrealizowania postulatu samofinansowania funduszu alimentacyjnego – wskazują rzecznicy w wystąpieniu do szefowej MRPiPS.

We wspólnych wystąpieniach RPD i RPO zwracali uwagę, że w kwestii zjawiska niealimentacji, działania Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej powinny skupiać się przede wszystkim na poprawie efektywności egzekucji alimentów, w tym przez wykorzystanie istniejących instrumentów rynku pracy, które skutecznie przeciwdziałałyby bierności zawodowej dłużników alimentacyjnych. - W tym zakresie postulowaliśmy o uwzględnienie dłużników alimentacyjnych w grupie osób będącej w szczególnej sytuacji na rynku pracy, której przysługuje pierwszeństwo w skierowaniu do udziału w programach specjalnych. Rozwiązaniem, które mogłoby w realny sposób przyczynić się do zwiększenia stopy zwrotu należności wobec funduszu alimentacyjnego, a w konsekwencji stać się jednym z elementów realizowania postulatu samofinansowania funduszu alimentacyjnego może być obowiązek odpracowania długu alimentacyjnego w drodze prac społecznie użytecznych – podkreślają Rzecznicy.

RPD i RPO: przekazywanie informacji o dłużnikach to obowiązek

Mimo zapowiedzi rozwiązań oraz nowelizacji ww. ustawy nie zostały wprowadzone przepisy, które przełożyłby się m.in. na poprawę efektywności działań podejmowanych w kierunku aktywizacji zawodowej dłużników, a tym samym egzekucji alimentów.

W odpowiedzi na wystąpienie z 19 marca 2017 r. Pani Minister poinformowała, że (…) organy właściwe dłużników nie posiadają narzędzi aktywizujących, które w przypadku uchylających się od pracy dłużników, byłyby najbardziej efektywne. Takie narzędzia posiadają natomiast powiatowe urzędy pracy, które otrzymują w ramach tzw. algorytmu środki finansowe na aktywizację zawodową osób bezrobotnych. W celu skutecznej aktywizacji zawodowej dłużników alimentacyjnych część z ogólnej kwoty tego algorytmu mogłaby zostać przekazana (na wniosek gminy) do gmin z przeznaczeniem na roboty publiczne adresowane do dłużników alimentacyjnych zarejesrtowanych w urzędzie pracy (…). Bezrobotni dłużnicy powinni niezwłocznie po zarejestrowaniu w urzędzie pracy otrzymać z gminy skierowanie do pracy w ramach robót publicznych. Stąd zapytanie Rzeczników o informacje o występowaniu barier, które nie pozwalają na stosowanie powyższych rozwiązań oraz czy przedstawione powyżej rozwiązania wymagają zmian legislacyjnych.

Wystąpienie Rzecznika Praw Dziecka i Rzecznika Praw Obywatelskich do Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (PDF)

Odpowiedź MRPiPS (PDF)

 

Czytaj także:

Postawy Polaków wobec niepłacenia alimentów

RPD i RPO ws. kampanii społecznej na rzecz płacenia alimentów

Podsumowanie roku pracy Zespołu Ekspertów ds. Alimentów

RPD i RPO powołali Zespół Ekspertów ds. Alimentów

Zespół ds. Alimentów RPD i RPO po raz trzeci

Pracuje Zespół Ekspertów ds. Alimentów