Skip to:

Na początku roku Rzecznik Praw Dziecka zachęcał resorty: zdrowia oraz rodziny, pracy i polityki społecznej do wspólnego wypracowania dla pracowników gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych narzędzi w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej. Teraz pyta Ministra Zdrowia Konstantego Radziwiłła na jakim etapie są prace, które w tym zakresie podjąć miała Państwowa Agencja Rozwiazywania Problemów Alkoholowych.

Rzecznik w wystąpieniu zwracał uwagę na konieczność wypracowania narzędzi, które pozwolą zwiększyć skuteczność działań pracowników gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych w zakresie realizacji procedury „Niebieskie Karty”. Chodziło o kwestionariusze do szacowania zagrożenia przemocą i algorytmów postępowania w przypadkach zdiagnozowanej przemocy. Podobne zostały wypracowane m.in. dla funkcjonariuszy policji, pracowników szkół, placówek oświatowych oraz ochrony zdrowia.

Zgodnie z informacjami zawartymi w piśmie z 7 lutego 2017 roku Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych miała w 2017 roku opracować wytyczne dotyczące szacowania ryzyka oraz postępowania członków GKRPA w sytuacji zetknięcia się z przemocą w rodzinie.

Wystąpienie generalne Rzecznika Praw Dziecka do Ministra Zdrowia (PDF)

Odpowiedź (PDF)