Skip to:

Rzecznik Praw Dziecka od lat wskazuje na problem niewłaściwej organizacji konkursów przedmiotowych. Wielokrotnie apelował w tej sprawie do kolejnych Ministrów Edukacji Narodowej. - Mimo deklaracji kierownictwa resortu co do uregulowania podnoszonych przez Rzecznika kwestii zgodnie z dobrem dziecka, problem nie został rozwiązany, a propozycje zmian zawarte w projekcie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad, mogą go jeszcze pogłębić, co budzi mój najwyższy niepokój – zaznacza Rzecznik w wystąpieniu do Minister Edukacji Narodowej Anny Zalewskiej.

 

Do Rzecznika Praw Dziecka zgłaszają się uczniowie wskazując na nierówne traktowanie wynikające z braku jasnych reguł w procedurze przebiegu konkursów przedmiotowych w różnych województwach.  - Sytuacja wywołuje u dzieci poczucie niesprawiedliwości. Konkursy powinny motywować je do dalszej wytężonej pracy, rozwijać talenty i zainteresowania, stanowić źródło satysfakcji – zauważa Marek Michalak.

Różnice dotyczyły m.in.: wysokości progu punktowego umożliwiającego uczniom przejście do kolejnego etapu, ograniczenia procentowego lub liczbowego docelowej liczby laureatów lub finalistów, zmiany kryterium uzyskania tytułu laureata lub finalisty w trakcie trwania konkursu (w zależności od ogólnych wyników – wysokich lub niskich), braku procedur wglądu do prac uczniów i możliwości odwołania się od decyzji komisji na dowolnym etapie konkursu, a także braku zapisów dotyczących udziału uczniów z niepełnosprawnością. Rzecznik wskazywał także na odmienne uregulowania w zależności od przedmiotu, którego konkurs dotyczy.

Rzecznik Praw Dziecka już cztery razy występował do Ministra Edukacji Narodowej o rozwiązanie tego problemu. W maju 2014 r. MEN przyznało, że system organizacji konkursów faktycznie nie spełnia oczekiwań. Pomimo deklaracji zmian legislacyjnych, nie zostały one zaproponowane. Kolejna zapowiedź wyeliminowania nieprawidłowości została przekazana Rzecznikowi Praw Dziecka pismem z 25 maja 2016 r. przez Ministra Edukacji Narodowej, informującym o organizacji systematycznych spotkań roboczych pracowników resortu edukacji z przedstawicielami kuratoriów oświaty w celu wypracowania propozycji rozwiązań w zakresie ujednolicenia regulaminów konkursów przedmiotowych w województwach, stopnia trudności zadań konkursowych, ujednolicenia wyłaniania finalistów laureatów konkursów, a także umożliwienia dostępu do prac konkursowych (…). W piśmie zawarta była także deklaracja zwrócenia szczególnej uwagi na konieczność zapewnienia odpowiednich warunków organizacyjno-logistycznych uczniom o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Zapowiadane zmiany jednak nie zaszły, a Rzecznik Praw Dziecka nadal zwraca uwagę na pilną konieczność podjęcia działań w ww. zakresie, także dotyczącą dostosowania warunków organizacyjnych konkursów do udziału w nich uczniów z niepełnosprawnością. - Właśnie dla dzieci z dysfunkcjami szczególnie ważne jest podkreślanie ich mocnych stron, wspieranie talentów, wskazywanie form dalszego rozwoju – podkreśla Marek Michalak i dodaje: - Z przykrością pragnę zauważyć, że obecnie zaproponowane zmiany powielają  (i to w skali całego kraju) nieprawidłowości zgłaszane już wcześniej przez Rzecznika w odniesieniu do poszczególnych województw. Mogą pogłębiać u uczniów poczucie niesprawiedliwości oraz świadomość braku możliwości bezpiecznego planowania dalszej drogi rozwoju, naruszać zaufanie do ważnych organów i instytucji państwa polskiego.

Ponadto w ocenie Rzecznika Praw Dziecka dokonywanie zmian regulaminu w trakcie trwania konkursu przeczy nie tylko zasadzie pewności sytuacji prawnej ucznia, ale także obowiązkowi współpracy z rodzicami, który jest wymogiem wskazywanym w przepisach prawa oświatowego. Jest wyrazem lekceważenia woli rodziców, wyrażonej w udzieleniu przez nich zgody na przystąpienie dziecka do konkursu, która została oparta na treści regulaminu obowiązującego w momencie podejmowania takiej decyzji.

Wystąpienie Rzecznika Praw Dziecka do Ministra Edukacji Narodowej