Skip to:

W listopadzie 2017 roku Rzecznik Praw Dziecka przedstawił Ministrowi Sprawiedliwości szereg propozycji zmian przepisów ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich oraz Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.

Propozycje miały na celu m.in. urealnienie stosowania środka wychowawczego w postaci zobowiązania nieletniego do wykonywania określonych prac na rzecz społeczności lokalnej, wprowadzenie w miejsce nadzoru zakładu pracy nowego środka wychowawczego w postaci nadzoru szkoły, szersze wykorzystanie mediacji w postępowaniu w sprawach nieletnich, wprowadzenie możliwości oddziaływania na rodzinę, która przeżywa trudności w wykonywaniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych poprzez pracę z dzieckiem i rodzicami prowadzoną w ośrodku kuratorskim oraz umocowanie instytucji izb policyjnych w ustawie o postępowaniu w sprawach nieletnich.

W pakiecie propozycji Rzecznika Praw Dziecka znalazły się także „Standardy pracy ośrodków kuratorskich”, których celem jest osiągnięcie wysokiego poziomu pracy wychowawczej prowadzonej w ośrodkach, ukierunkowanej na wszechstronny rozwój dzieci, przeciwdziałanie demoralizacji i zaniedbaniom opiekuńczo-wychowawczym, a także podniesienie i ujednolicenie standardów pracy merytorycznej i działalności organizacyjnej ośrodków kuratorskich.

W odpowiedzi na wystąpienie, w piśmie z 22 stycznia 2018 roku poinformowano, że zarządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 marca 2017 r. powołany został Zespół do przeprowadzenia analizy dotychczasowych regulacji prawnych w zakresie postępowania w sprawach nieletnich, dostosowania tych regulacji do obowiązujących obecnie standardów i wypracowania nowych rozwiązań. Poinformowano także, że przedstawione przez Rzecznika Praw Dziecka propozycje legislacyjne wraz z opracowanymi „Standardami pracy ośrodków kuratorskich” zostały przedstawione Przewodniczącemu Zespołu celem podjęcia dalszych czynności, zmierzających do ich procedowania.

Rzecznik pyta szefa resortu sprawiedliwości o przebieg prac Zespołu oraz planowany termin ich zakończenia, a także czy w trakcie prac uwzględnione zostały (zostaną) rekomendacje płynące ze „Standardów pracy ośrodków kuratorskich”?

Wystąpienie generalne Rzecznika Praw Dziecka do Ministra Sprawiedliwości (PDF)