Skip to:

Kwestie dotyczące sprawowania właściwej opieki w szczególności nad małoletnimi pacjentami pozostają w stałym zainteresowaniu Rzecznika Praw Dziecka. Jak wskazywałem w poprzednich wystąpieniach, aby opieka ta mogła być sprawowana bez przeszkód, niezaprzeczalnie konieczne jest bieżące rozwiązywanie coraz bardziej dostrzeganych i narastających problemów związanych z wykonywaniem zawodu pielęgniarki i położnej, w tym m.in. trudności wynikających z warunków ich pracy i obciążenia obowiązkami oraz niewystarczającej liczby osób wykonujących te zawody – pisze Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak do Ministra Zdrowia Łukasza Szumowskiego.
Rzecznik nawiązuje do wystąpień z 20 października 2017 r. oraz 11 stycznia 2018 r. w sprawie dotyczącej wykonywania zawodów pielęgniarki  i położnej, w tym minimalnych norm zatrudniania pielęgniarek i położonych. Stąd pytanie Rzecznika o informację na temat realizacji działań określonych w Strategii na rzecz rozwoju pielęgniarstwa i położnictwa w Polsce.W odpowiedzi z 20 stycznia 2018 r. Pani Józefa Szczurek-Żelazko – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia poinformowała, że strategia będzie jednym z ważnych narzędzi w realizacji polityki zdrowotnej Ministra Zdrowia w najbliższej perspektywie czasowej (…) Prace w tym zakresie już się rozpoczęły.
W celu oceny sytuacji na oddziałach dla dzieci Rzecznik Praw Dziecka zwrócił się do Pani dr n. med. Krystyny Piskorz-Ogórek – Konsultanta Krajowego w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego z prośbą o przedstawienie opinii na temat przeszkód i trudności w wykonywaniu zawodu pielęgniarki w oddziałach pediatrycznych.
W odpowiedzi z 5 kwietnia 2018 r. Konsultant Krajowy poinformował, że w kwestii potrzeb kadrowych, 4 października 2013 roku opracowałazalecenia dotyczące obsady, oceny faktycznych potrzeb kadrowych, niedoborów kadrowych w oddziałach neonatologicznych, pediatrycznych poziomu podstawowego i specjalistycznego, które następnie zweryfikowała 30 grudnia 2016 roku. I przedstawiła ocenę potrzeb i niedoborów kadrowych oraz rekomendowane wskaźniki w oddziałach neonatologicznych oraz w oddziałach pediatrycznych.
Powołując się na dane przedstawione przez Konsultanta Krajowego Rzecznik wystąpił do szefa resortu zdrowia o wskazanie etapu realizacji działań naprawczych w obszarze norm zatrudnienia (obszar III określony w Strategii), a także o przedstawienie informacji o już rozpoczętych działaniach resortu zdrowia w pozostałych obszarach priorytetowych, o których mowa w Strategii (jeśli takie zostały podjęte), w tym m.in. w obszarze kształcenia przed- i podyplomowego pielęgniarek i położnych.
Prowadzenie działań na rzecz rozwiązania obecnych problemów powinno być ukierunkowane na efektywność opracowywanych rozwiązań i rzeczywiste potrzeby środowiska pielęgniarek i położnych. Zmiany powinny mieć na celu zachęcenie osób do kształcenia się w dziedzinie pielęgniarstwa i położnictwa, a w przyszłości zasilenie zasobów kadrowych w zawodzie pielęgniarki i zawodzie położnej – podkreśla RPD, dopytując o stanowisko Ministerstwa Zdrowia w tej sprawie.