Skip to:

- Prowadzone wobec nieletnich postępowanie powinno spełniać standardy rzetelnego procesu i być prowadzone w najlepszym interesie nieletniego, bez zbędnych opóźnień – podkreśla Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak, zwracając się z apelem o edukację dotyczącą postępowań ws.nieletnich do Przewodniczącej Rady Programowej Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury prof. dr hab. Janiny Błachut, Prezesa Naczelnej Rady Adwokackiej Jacka Treli i Prezesa Krajowej Rady Radców Prawnych Macieja Bobrowicza.

Rzecznik wnosi o uwzględnienie w programach aplikacji sędziowskiej i prokuratorskiej, aplikacji adwokackiej i radcowskiej oraz programach szkoleń i innych cyklicznych form doskonalenia zawodowego zagadnienia dotyczącego postępowania w sprawach nieletnich.

Rzecznik zaznacza, że dotychczasowa praktyka sądowa wskazuje, że działania organów i osób stosujących ustawę o postępowaniu w sprawach nieletnich niejednokrotnie podejmowane są w sposób rutynowy, bez znajomości specyfiki tych postępowań oraz szczególnych gwarancji procesowych nieletniego. - Przykładem są między innymi przypadki niepouczania nieletnich o przysługujących im prawach (np. prawa do odmowy składania wyjaśnień lub odpowiedzi na poszczególne pytania), niewielka aktywność obrońców nieletnich oraz prokuratorów, którzy nierzadko w ogóle nie biorą udziału w postępowaniach w sprawach nieletnich. Bardzo rzadko sądy korzystają z możliwości alternatywnych form rozwiązywania problemów dotyczących demoralizacji nieletnich i popełniania przez nich czynów karalnych – pisze RPD.

Wielokrotnie nowelizowana ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich jest aktem mało spójnym i czytelnym, co skutkuje licznymi trudnościami w jej interpretacji przez osoby, które na co dzień stosują ustawę. Stąd też w ocenie Rzecznika Praw Dziecka, warto przybliżyć aplikantom sędziowskim i prokuratorskim, referendarzom sądowym, asystentom sędziów i prokuratorów, kuratorom zawodowym oraz aplikantom adwokackim i radcowskim problematykę odpowiedzialności nieletnich w Polsce, w tym zasad procesowych rządzących postępowaniem w sprawach nieletnich, z uwzględnieniem dorobku prawa międzynarodowego, który ustanawia standardy, na których powinien opierać się system sprawiedliwości wobec nieletnich.

Wystąpienie generalne Rzecznika Praw Dziecka do Przewodniczącej Rady Programowej Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, Prezesa Naczelnej Rady Adwokackiej i Prezesa Krajowej Rady Radców Prawnych (PDF)

Odpowiedź Prezesa Naczelnej Rady Adwokackiej (PDF)

Odpowiedź Przewodniczącej Rady Programowej Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury (PDF)