Skip to:

Dziecko nie powinno ponosić ciężaru opłat za pobyt krewnych w domu pomocy społecznej – uważa Rzecznik Praw Dziecka i przedstawia Sejmowej Komisji do Spraw Petycji stanowisko do petycji z 28 lipca 2016 r. (druk nr BKSP-145-114/16), której przedmiotem jest zmiana ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 960, z późn. zm.).

W obowiązującym stanie prawnym ustawa o pomocy społecznej przewiduje, że osobę zobowiązaną do wnoszenia opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej zwalnia się całkowicie z tej opłaty wyłącznie pod warunkiem, że przedstawi ona prawomocne orzeczenie sądu o pozbawieniu rodzica władzy rodzicielskiej nad nią i oświadczy, że władza rodzicielska nie została przywrócona.

Zstępni – dzieci, wnuki, prawnuki – nie mogą uchylić się od wnoszenia opłaty za pobyt krewnego w domu pomocy społecznej nawet w sytuacji, kiedy np. kierowany do domu pomocy społecznej rodzic stosował wobec dziecka przemoc, ale nie został pozbawiony władzy rodzicielskiej lub rodzic porzucił dziecko, nie interesował się jego losem, przez co nie nawiązała się między dzieckiem a nim jakakolwiek relacja, czy nie przyczyniał się do utrzymywania i wychowywania dziecka –  podkreśla Rzecznik.

Wystąpienie Rzecznika Praw Dziecka