Skip to:

-  Projekt zakładający wyrównanie szans wśród uczniów w wieku szkolnym poprzez jednorazową pomoc w wysokości 300 zł bez względu na dochód, należy ocenić pozytywnie. Niemniej jednak, analiza poszczególnych unormowań projektu prowadzi do wniosku, że zaproponowane rozwiązania prawne są niepełne – pisze Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak, przestawiając Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbiecie Rafalskiej swoje stanowisko w związku z projektem rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start”.

W ocenie Rzecznika niepokój budzi zawężenie programu do rodzin z dzieckiem w wieku szkolnym, a wykluczenie dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym. - W praktyce początek roku szkolnego dla rodzin z dzieckiem w wieku przedszkolnym wiąże się również z dodatkowymi wydatkami, m.in. związanymi z zakupem przyborów, czy materiałów dydaktycznych. Tak skonstruowany projekt zmian nie gwarantuje w pełni realizacji celu jaki stawia sobie Rząd, tj. wspieranie i wzmacnianie polskich rodzin – zwraca uwagę Marek Michalak.

Dla Rzecznika Praw Dziecka niezrozumiałe jest wykluczenie z Programu dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym, a w szczególności dzieci objętych rocznym przygotowaniem przedszkolnym.

Niepokój Rzecznika Praw Dziecka budzi również wyłączenie z kręgu świadczeniobiorców opiekuna faktycznego dziecka, który nie wystąpił z wnioskiem do sądu opiekuńczego o przysposobienie dziecka. Z analizy spraw, wpływających do Biura Rzecznika Praw Dziecka wynika, że opiekun faktyczny dziecka (często babka, starsze rodzeństwo), który na co dzień zajmuje się dzieckiem nie zawsze chce/może wystąpić do sądu z wnioskiem o przysposobienie (z przyczyn rodzinnych). Zatem krzywdzącym byłoby pozbawienie dziecka, nad którym sprawowana jest opieka faktyczna, wsparcia w postaci ww. świadczenia.

Stanowisko Rzecznika Praw Dziecka w związku z projektem rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” (PDF)