Skip to:

Rzecznik Praw Dziecka wielokrotnie sygnalizował wątpliwości co do zgodności przepisów ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich, w tym art. 27 i art. 29 z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej oraz Konwencją o prawach dziecka.

- Niezbędna jest nowelizacja obu przepisów ujęta kompleksowo, co częściowo zostało uwzględnione w pracach połączonych Komisji na posiedzeniu 13 marca 2018 r. – zaznacza Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak w uzasadnieniu do projektu ustawy o zmianie ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich.

Projekt RPD został przedłożony senackiej Komisji Ustawodawczej. Obejmuje zmiany w treści art. 27 u.p.n., ale tylko w zakresie § 3 (umieszczenie nieletniego w schronisku dla nieletnich), dodanie § 4a i § 4b (przedłużenie pobytu nieletniego w schronisku dla nieletnich), a także zmiany w treści art. 29 u.p.n., poprzez dodanie warunku niezwłoczności rozpoznania zażalenia na umieszczenie nieletniego lub przedłużenie jego pobytu w schronisku dla nieletnich.

Wystąpienie generalne Rzecznika Praw Dziecka do Przewodniczącego senackiej Komisji Ustawodawczej (PDF)