Skip to:

Rzecznik Praw Dziecka jest zaniepokojony sytuacją uczniów klas pierwszych gimnazjów, którzy w roku szkolnym 2016/17 nie otrzymali (lub nie otrzymają po jego zakończeniu 31 sierpnia 2017 roku) promocji do klasy drugiej. Uczniowie od nowego roku szkolnego będą kontynuowali naukę w siódmej klasie ośmioletniej szkoły podstawowej.

Niepokój Rzecznika budzi fakt, że wspomniana grupa uczniów będzie objęta podstawą programową kształcenia i wychowania dostosowaną do nowego, zreformowanego systemu edukacji, różniącą się od tej, którą uczniowie ci realizowali dotychczas. Oznacza to, że będą dysponowali innym zasobem wiedzy niż koledzy, z którymi przyjdzie im się uczyć w nowym roku szkolnym.

Marek Michalak zauważa, że uczniowie ci otrzymali już świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i tym samym awansowano ich do kolejnego etapu edukacyjnego.

- Cofnięcie ich do wcześniejszego etapu kształcenia może wiązać się z powstaniem u nich poczucia krzywdy, spowodowanej degradacją w ich ścieżce edukacyjnej oraz odebraniem możliwości kontynuacji nauki w wybranej szkole. Zjawisko to może skutkować zmniejszeniem poziomu zaufania młodych ludzi do systemu edukacji oraz organów i instytucji RP – uważa RPD.

W opinii Rzecznika Praw Dziecka uczniowie ci będą wymagać szczególnej troski i zainteresowania ze strony kadry pedagogicznej.

Swoimi spostrzeżeniami Rzecznik podzielił się z Minister Edukacji Narodowej. W wystąpieniu generalnym skierowanym do Anny Zalewskiej Marek Michalak apeluje o informacje, jakiej liczby dzieci dotyczy powyższy problem, w jaki sposób zabezpieczone zostanie dobro dzieci podczas kontynuacji ich procesu kształcenia w warunkach zmienionych wymagań edukacyjnych oraz jakie działania mające na celu uwrażliwienie dyrektorów szkół i nauczycieli na trudną sytuację tych uczniów i konieczność zindywidualizowania form pracy w szkole podjął resort.

Problem do Biura Rzecznika zgłaszają dorośli i dzieci poprzez linię Dziecięcego Telefonu Zaufania Rzecznika Praw Dziecka 800 12 12 12.

Wystąpienie Rzecznika Praw Dziecka do Minister Edukacji Narodowej (PDF)