Skip to:

Rzecznik Praw Dziecka zwraca uwagę, że prawo małoletniego do występowania w procesie i ochrony dobra dziecka nie zawsze jest właściwie przestrzegane przez organy procesowe.

Rzecznik Praw Dziecka stoi na stanowisku, że problem właściwej reprezentacji dobra i interesów dziecka w postępowaniach przed organami procesowymi we wszystkich sprawach jego dotyczących, w tym małoletniego pokrzywdzonego przestępstwem w sprawie prowadzonej przeciwko jego rodzicowi, powinien być jak najszybciej rozwiązany poprzez rozpoczęcie przez Sejm prac legislacyjnych.

W wystąpieniu generalnym do Przewodniczącego sejmowej Komisji do Spraw Petycji Sławomira Piechoty Marek Michalak wyraża poparcie dla Petycji w sprawie zmiany Kodeksu postępowania karnego w zakresie reprezentacji dziecka w postępowaniu karnym oraz załączonego do niej projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego z dnia 23 maja 2016 r., opracowanych przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę.

- Każda propozycja zmiany prawa, mająca na celu zwiększenie ochrony praw dziecka i jego interesów zasługuje na przychylność i akceptację. Aktualny stan prawny dotyczący reprezentacji dziecka w postępowaniach przed organami procesowymi, w tym w sprawach karnych budzi poważne zastrzeżenia, a obowiązująca regulacja jest szczątkowa i niewystarczająca – podkreśla Marek Michalak.

Rzecznik Praw Dziecka od 2011 r. wielokrotnie sygnalizował w wystąpieniach generalnych kierowanych do Ministra Sprawiedliwości problem niewłaściwej reprezentacji dziecka w postępowaniach karnych. Wskazywał na nieprawidłowości, polegające na niewykorzystywaniu przez organy procesowe możliwości, jakie daje art. 99 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, tj. wyznaczenie kuratora do reprezentowania dziecka pokrzywdzonego przez jednego z rodziców. Rzecznik podkreślał także kwestię właściwej i profesjonalnej reprezentacji małoletnich w tych postępowaniach karnych, w których wyznaczono kuratora, brak właściwego uregulowania reprezentacji małoletniego na poziomie ustawy oraz związaną z tym różną praktykę organów procesowych w ustanawianiu kuratora procesowego dla małoletniego pokrzywdzonego.

Pierwsza ze wskazanych sytuacji, tj. stosowanie art. 99 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, uległa niewielkiej poprawie. Pozostałe ze zgłaszanych przez Rzecznika Praw Dziecka postulatów pozostają nadal aktualne.

- Brak regulacji prawnej w omawianym zakresie i często nieprawidłowa praktyka organów procesowych oraz brak wyspecjalizowanych kuratorów procesowych spełniających określone ustawą wymagania ogranicza, a zdarza się, że uniemożliwia wykonywanie przez pokrzywdzonego małoletniego praw i gwarancji procesowych, które przysługują każdemu pokrzywdzonemu przestępstwem. Z drugiej zaś strony, prawo małoletniego do występowania w procesie i ochrony dobra dziecka nie zawsze jest właściwie przestrzegane przez organy procesowe. Obowiązujący przepis art. 99 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, dający jedynie podstawę do ustanowienia przez sąd opiekuńczy kuratora dla małoletniego, jest regulacją niewystarczającą – przekonuje Rzecznik Praw Dziecka.

Wystąpienie Rzecznika Praw Dziecka do Przewodniczącego sejmowej Komisji do Spraw Petycji