Skip to:

Ich zadanie to pomóc innym rodzinom w opiece i wychowaniu dziecka, tymczasem gminy podchodzą z dużą rezerwą do organizacji takiej formy pomagania. Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak kolejny raz apeluje w tej sprawie do Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbiety Rafalskiej.

Rzecznik wskazuje, że wsparciu usług – obok podejmowanych przez resort działań promujących „dobre praktyki” – mają służyć m.in. środki przewidziane w ramach nowej perspektywy finansowej 2014 – 2020, w regionalnych programach operacyjnych, na zwiększenie podaży usług skierowanych do rodzin wychowujących dzieci. 

W 2016 r. liczba rodzin wspierających w całej Polsce wynosiła 66, co oznacza spadek w stosunku do 2015 roku, kiedy funkcjonowały 82 rodziny. Z informacji Rady Ministrów o realizacji w roku 2016 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej wynika, że: „dużym problemem gmin jest brak uregulowań prawnych odnośnie do umowy podpisywanej przez wójta z rodziną wspierającą.”.

Rzecznik zwraca uwagę, że zgodnie z przepisami w pierwszej kolejności przyznawana jest pomoc rodzinie przeżywającej trudności w formie rodziny wspierającej, a następnie ustanawiana jest rodzina wspierająca, z którą zawierana jest umowa, określająca zasady zwrotu kosztów związanych z udzielaniem pomocy.

- Ustawodawca postanowił, że wójt zawiera umowę, jednakże z przepisów nie wynika, jaka to jest umowa i które przepisy mają do niej zastosowanie – podkreśla RPD i pyta resort rodziny, czy dostrzega sygnalizowane problemy oraz potrzebę zmian obecnie obowiązujących przepisów dotyczących organizacji rodzin wspierających, a jeśli tak, to czy w resorcie prowadzone są/będą prace legislacyjne w przedmiotowym zakresie.

Wystąpienie Rzecznika Praw Dziecka do Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (PDF)  

Odpowiedź MRPiPS (PDF)

Czytaj także:

Dostrzec potencjał rodzin wspierających