Skip to:

Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak i Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar zwrócili się do Prezesa Najwyższej Izby Kontroli Krzysztofa Kwiatkowskiego o przekazanie informacji o wynikach przeprowadzonej w drugiej połowie 2017 r. kontroli doraźnej, poświęconej działaniom organów administracji publicznej w zakresie skuteczności odzyskiwania od dłużników świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego. Wyniki pozwoliłyby zidentyfikować ewentualne szczegółowe przyczyny niskiej skuteczności egzekucji należności alimentacyjnych.

Pomimo informacji o poprawie ściągalności świadczeń z funduszu alimentacyjnego wypłacanych osobom uprawnionym na podstawie ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów jest to wciąż aktualny problem, wymagający zainteresowania organów państwa i podjęcia stosownych działań zaradczych. Był i jest jednym z ważnych tematów poruszanych na spotkaniach powołanego przez Rzeczników Zespołu do Spraw Alimentów. Członkowie Zespołu stoją na stanowisku, że konieczne jest wzmocnienie działań nadzorczych i kontrola działań organów administracji publicznej w zakresie skuteczności odzyskiwania od dłużników świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Jak podkreślają Rzecznicy w dużej mierze skuteczność odzyskiwania od dłużników alimentacyjnych należności z powyższego tytułu zależy od współpracy organów ustawowo zobowiązanych do podejmowania działań aktywizacyjnych wobec dłużników. - Ściągalność należności może się zwiększyć, jeśli wszystkie podmioty będą ze sobą ściśle współpracować, tj. organ właściwy wierzyciela, organ właściwy dłużnika, komornicy, sądy, prokuratury, urzędy pracy i starostowie. Istotnym elementem jest także terminowe wykonywanie ustawowych zadań, pozostających w dyspozycji poszczególnych organów – podkreślają w swoim wystąpieniu Rzecznicy.

Postawy Polaków wobec niepłacenia alimentów

RPD i RPO ws. kampanii społecznej na rzecz płacenia alimentów

Negatywne skutki działań podejmowanych przez organy samorządu terytorialnego mają wpływ nie tylko na sytuację uprawnionych do alimentów, ale również na budżety gmin, które wypłacają te środki.

Wystąpienie Rzecznika Praw Dziecka i Rzecznika Praw Obywatelskich do Prezesa Najwyższej Izby Kontroli (PDF)

 

Czytaj także:

Zespół ds.Alimentów obradował

RPD i RPO: przekazywanie informacji o dłużnikach to obowiązek

Podsumowanie roku pracy Zespołu Ekspertów ds. Alimentów

RPD i RPO powołali Zespół Ekspertów ds. Alimentów

Zespół ds. Alimentów RPD i RPO po raz trzeci

Pracuje Zespół Ekspertów ds. Alimentów