Skip to:

Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak i Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar wystąpili do Prezesa Rady Ministrów Beaty Szydło o podjęcie inicjatywy przeprowadzenia ogólnopolskiej kampanii społecznej dotyczącej problemu nie alimentacji dzieci. – Ukształtowanie wśród osób zobowiązanych do alimentów przekonania, że nie są to prezenty dla dorosłego, który sprawuje bezpośrednią pieczę nad dzieckiem, lecz środki, które podnoszą poziom życia dziecka, jest zadaniem, które chcemy wspierać. Skala problemu jest tak duża, że przekaz kampanii społecznej będzie niezmiernie ważny w procesie zmiany postaw i wpisze się w kompleksowe działania na rzecz walki z niealimentacją w Polsce – napisali Rzecznicy w wystąpieniu do Pani Premier.

Marek Michalak i Adam Bodnar w lutym 2016 roku powołali specjalny Zespół ds. Alimentacji, którego zadaniem jest wypracowanie mechanizmów systemowych pozwalających na poprawę sytuacji w zakresie alimentacji dzieci. W jego skład weszli: adwokaci, sędziowie, przedstawiciele Konfederacji Lewiatan, Stowarzyszenia „Dla Naszych Dzieci”, Stowarzyszenia „Program Wsparcia Zadłużonych”, ludzie świata nauki i środowiska penitencjarnego. Członkowie Zespołu stoją na stanowisku, że uchylanie się od płacenia alimentów godzi przede wszystkim w dobro dziecka i jest przejawem „przemocy ekonomicznej”.

Rzecznicy apelowali do Wicepremiera i Ministra Rozwoju Mateusza Morawieckiego o utworzenie centralnego rejestru dłużników, argumentując, że może stanowić jedno z systemowych rozwiązań zjawiska nie alimentacji. Wspólne wystąpienie w sprawie niealimentacji Rzecznicy skierowali także do Głównego Inspektora Pracy Romana Giedrojcia, pytając czy PIP zauważa ten problem podczas prowadzonych kontroli.

W wystąpieniu do Elżbiety Rafalskiej wnosili o przeprowadzenie kampanii społecznej i podjęcie działań aktywizujących zawodowo bezrobotnych dłużników alimentacyjnych. MRPiPS poinformowało, że w ramach kampanii planowane jest przygotowanie m.in. cyklu materiałów informacyjnych oraz animowanego filmu dot. alimentów, który skupi się na pokazaniu korzyści z płacenia alimentów. Jednak zdaniem Rzeczników działania podjęte w ramach akcji pt. ,,Odpowiedzialny Rodzic Płaci” nie były wystarczające do osiągnięcia wymiernych, długofalowych skutków w postaci zmiany postaw społecznych. W apelu do Prezesa Rady Ministrów Rzecznik Praw Dziecka i Rzecznik Praw Obywatelskich podkreślają, że nagłośnienie problemu przez Panią Premier może przyczynić się do osiągnięcia pożądanej zmiany w postaci zwiększenia poziomu alimentacji dzieci, w szczególności przez osoby, które są w stanie realizować, swoje zobowiązania oraz przyczyni się do zmniejszenia przyzwolenia społecznego na niepłacenie alimentów.

Wystąpienie Rzecznika Praw Dziecka i Rzecznika Praw Obywatelskich do Prezesa Rady Ministrów (PDF)

 

Czytaj także:

Niealimentacja: będzie kampania i praca dla dłużników?

Zespół ds. Alimentów RPD i RPO po raz trzeci

W sprawie ukrywania przez pracodawców dochodów wypłacanych pracownikom zobowiązanym do alimentacji

Sposób Rzeczników na bezrobotnych dłużników alimentacyjnych

Kampania społeczna – sposób na dłużników alimentacyjnych

RPO i RPD do PIP ws. niealimentacji

Niealimentacja jest przestępstwem