Skip to:

Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak ponownie wystąpił do Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbiety Rafalskiej w sprawie poprawy sytuacji małoletnich bezdomnych i zagrożonych bezdomnością, w kontekście realizacji przez Polskę prawa każdego dziecka do godziwych warunków socjalnych.

W odpowiedzi na wystąpienie Rzecznika Praw Dziecka z 31 lipca 2017, w którym Rzecznik apelował o podjęcie działań systemowych przeciwdziałającym bezdomności dzieci, w tym za zwiększaniem liczby miejsc w domach dla matek z dziećmi i kobiet w ciąży, został poinformowany, że w związku z wprowadzeniem i realizacją Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem", ustanowionego uchwałą nr 160 Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2016 r. (M.P. z 2016 r. poz. 1250) pojawiła się możliwość wsparcia zadania własnego powiatu (zgodnie z art. 19 ustawy o pomocy społecznej), w zakresie rozwoju sieci domów dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, utworzenia nowych domów oraz dofinansowania obecnie istniejących. W dniu 1 czerwca 2017 r. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zwróciło się do wojewodów o rozeznanie potrzeb finansowych w tym zakresie i zgłoszenie propozycji dofinansowania.

RPD pyta teraz szefową resortu rodziny o informacji, czy – w wyniku podjętych w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ww. działań – sieć istniejących domów dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży zostanie rozbudowana: w jakim czasie i o ile miejsc. - W przypadku braku reakcji powiatów na propozycję skorzystania ze wsparcia zadania w zakresie rozwoju sieci, proszę o informację, czy resort planuje dalsze inicjatywy, których celem jest zwiększenie liczby miejsc w domach dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży – zaznacza Marek Michalak.

Jednocześnie, w nawiązaniu do wyników czwartego Ogólnopolskiego badania liczby osób bezdomnych, przeprowadzonego w nocy z 8 na 9 lutego 2017 r., którego koordynatorem jest Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Rzecznik zwraca uwagę, że wśród przyczyn bezdomności wymienia się opuszczenie placówki opiekuńczo-wychowawczej. Na tę przyczynę wskazuje 400 badanych. Nasuwa się więc wątpliwość, czy działania pomocowe państwa skierowane do osób opuszczających takie placówki, które jako dzieci i młodzież pozbawione były całkowicie lub częściowo opieki i wsparcia ze strony rodziny naturalnej, są wystarczające.  - Czy powyższy problem był przedmiotem analizy w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej? – pyta RPD.

Wystąpienie generalne Rzecznika Praw Dziecka do Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (PDF)

Odpowiedź MRPiPS (PDF)