Skip to:

Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zwrócił się do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy z prośbą o rozważenie możliwości podjęcia prac legislacyjnych zmierzających do nowelizacji Kodeksu cywilnego, co pozwoliłoby rozwiązać problem braku należytej ochrony dziecka w przypadku powierzania go pod faktyczną pieczę podmiotowi świadczącemu w ramach prowadzonej działalności różnego rodzaju usługi.

Z prowadzonych przez Rzecznika Praw Dziecka spraw wynika, że podmioty świadczące usługi w ramach prowadzonej działalności gospodarczej w formie, np.: sale zabaw, szkoły tańca, szkoły języków obcych, stosują praktykę wymuszania obligatoryjnego podpisywania oświadczenia lub umowy przez rodzica/opiekuna prawnego, z których wynika, że przyjmujący dziecko pod faktyczną pieczę nie odpowiada za jego bezpieczeństwo. Taki stan rzeczy potwierdza m.in. analiza przeprowadzona w Biurze Rzecznika Praw Dziecka wybranych wzorów umów w salach zabaw.

Tragiczna śmierć 11-letniej dziewczynki w trakcie trwania zorganizowanych zajęć pozaszkolnych w szkole językowej była asumptem do wprowadzenia zmian w prawie oświatowym. Jak zauważa Marek Michalak, obowiązujący stan prawny nadal jednak nie gwarantuje w pełni bezpieczeństwa dziecku w sytuacji powierzenia go pod faktyczną pieczę podmiotowi świadczącemu w ramach wykonywanej działalności usługi – dotyczy to np. sal zabaw w hipermarketach.

W ocenie Rzecznika Praw Dziecka istnieje pilna potrzeba podjęcia inicjatywy ustawodawczej jednoznacznie normującej, że podmiot, którego przedmiot działalności polega na świadczeniu usług połączonych w ramach prowadzonej działalności z możliwością pozostawienia dziecka w faktycznej pieczy na czas realizacji świadczonej usługi, ponosi odpowiedzialność za zapewnienie dziecku bezpieczeństwa. Dlatego RPD przedłożył Prezydentowi propozycję zmiany  do ustawy – Kodeks cywilny wraz z uzasadnieniem.

Wystąpienie generalne Rzecznika Praw Dziecka do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej