Skip to:

Do Rzecznika Praw Dziecka,  wciąż wpływają skargi dotyczące organizacji dowozu dzieci do szkół i przedszkoli.  - W minionym roku szkolnym wskazany problem spotęgowały zmiany w sieci szkół, niejednokrotnie wymuszone reformą systemu oświaty – pisze Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak do Minister Edukacji Narodowej Anny Zalewskiej, występując o dogłębną analizę problemu i podjęcie takich działań, które zapewnią dzieciom pełną realizację ich prawa do nauki w warunkach bezpiecznych i umożliwiających pełnię harmonijnego rozwoju.

Rzecznik postuluje rozważenie możliwości organizacji dowożenia dzieci do szkół nadzorowi kuratorów oświaty i uregulowanie tej kwestii w sposób jednoznaczny w przepisach określających funkcjonowanie systemu edukacji.

W ocenie Rzecznika Praw Dziecka realizacja prawa dziecka do nauki zaczyna się już w momencie jego wyjścia z domu do szkoły, do której powinno dotrzeć nie tylko bezpiecznie, ale i w nieuciążliwy dla niego sposób, by móc w pełni efektywnie uczestniczyć w zajęciach edukacyjnych.

Rzecznik od 2010 roku wielokrotnie występował do Ministerstwa Edukacji Narodowej o interpretację przepisów regulujących organizację dowozu dzieci do jednostek systemu oświaty, m.in. przytaczając skrajnie różne decyzje sądów w tym zakresie, jednoznacznie świadczące o potrzebie doprecyzowania uregulowań ustawowych. Trzykrotnie (w 2012 i w 2013 roku) przedstawiał też MEN swoje uwagi do projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw m.in. w zakresie organizacji dowożenia. Zwracał się również do Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z wnioskiem o podjęcie uchwały wyjaśniającej przepisy prawne, których stosowanie wywołało tak istotne rozbieżności w orzecznictwie sądów administracyjnych.

Na problem wskazywał też co roku w składanej w Sejmie RP i Senacie RP Informacji o działalności Rzecznika Praw Dziecka wraz Uwagami o stanie przestrzegania praw dziecka. Jednak mimo konsekwentnego podnoszenia tej tak ważnej dla dzieci kwestii, nadal nie została ona w pełni rozwiązana przez resort edukacji.

Wystąpienie generalne Rzecznika Praw Dziecka do Minister Edukacji Narodowej (PDF)