Skip to:

31 lipca 2014 r. Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak wystąpił do Przewodniczących Sejmowych  Komisji: Edukacji, Nauki i Młodzieży, Zdrowia oraz Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej o podjęcie prac w zakresie stworzenia uregulowań prawnych, które umożliwiłyby wprowadzenie i egzekwowanie norm żywieniowych dla dzieci korzystających z posiłków przygotowywanych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowo - wychowawczych.

W związku z pracami parlamentarnymi nad wprowadzeniem zmian do ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia trwa dyskusja o wprowadzeniu zakazu sprzedaży i podawania w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowo-wychowawczych produktów z dużą zawartością soli, cukrów i tłuszczów.  W ocenie Rzecznika Praw Dziecka jest to również właściwy moment do analizy uregulowań prawnych, umożliwiających wprowadzenie norm w żywieniu zbiorowym dzieci i młodzieży. W wystąpieniu Rzecznik wskazał, że istnieją normy opracowane  przez  Instytut Żywności i Żywienia im. prof. dr med. A. Szczygła w Warszawie, które należy w sposób bezpośredni przetransponować do naszego systemu prawnego.

Jest to kolejne wystąpienie Rzecznika w sprawie poprawy jakości żywienia dzieci i ochrony ich przed  skutkami zdrowotnymi niewłaściwego odżywiania. W wielokrotnie kierowanych do Ministra Zdrowia wystąpieniach Rzecznik podkreślał, że nadwaga i otyłość jest najpowszechniej występującym problemem zdrowotnym populacji wieku rozwojowego i należy podjąć zdecydowane kroki, nie tylko edukacyjne, ale również prawne w celu ograniczenia ciągłego wzrostu przedmiotowego zjawiska.

Wystąpienie do Przewodniczącego Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży Sejmu RP, Przewodniczącego Komisji Zdrowia Sejmu RP oraz Przewodniczącego Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej Sejmu RP