Skip to:

Ok. 30 proc. z miliona niealimentowanych dzieci nie dostaje finansowego wsparcia od jednego z rodziców dlatego, że zobowiązanego do alimentacji rodzica na to nie stać z powodu braku pracy.  Jak rozwiązać problem Ministrowi Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbiecie Rafalskiej podpowiadają Rzecznik Praw Dziecka oraz Rzecznik Praw Dziecka - Jedną z metod dochodzenia spłaty zobowiązań przez dłużników alimentacyjnych powinna być ich aktywizacja zawodowa – piszą we wspólnym wystąpieniu.

Marek Michalak i Adam Bodnar od lutego analizują zjawisko niealimentacji i przedstawiają wnioski z prac powołanego zespołu ekspertów. Tym razem Ombudsmani przekonują, że jedną z podstawowych przyczyn niealimentacji jest pozostawanie dłużnika bez pracy, a jednocześnie niewystarczające i nieskuteczne są działania podejmowane w celu aktywizacji zawodowej dłużnika alimentacyjnego.

- W przypadku, gdy dłużnik alimentacyjny nie może wywiązać się ze swych zobowiązań z powodu braku zatrudnienia, gmina, na terenie której on zamieszkuje, zobowiązuje dłużnika do zarejestrowania się w powiatowym urzędzie pracy jako osoby bezrobotnej albo poszukującej pracy, a także informuje ten urząd o potrzebie aktywizacji zawodowej dłużnika – wyjaśniają Rzecznicy.

Jak wygląda rzeczywistość? Według danych MRPiPS gminy tylko w niewiele ponad 12 proc. przypadków podejmują takie działania.

- Jedną ze zmian zmierzających do poprawy sytuacji w zakresie alimentacji dzieci powinno być m. in. zwiększenie oddziaływania polityki rynku pracy na wzrost zatrudnienia dłużników alimentacyjnych pozostających osobami bezrobotnymi. Preferencje dłużników w dostępie do instrumentów rynku pracy i uruchamianie specjalnych programów adresowanych do dłużników alimentacyjnych pozwoliłoby zwiększyć skuteczność egzekucji alimentów – apelują Ombudsmani.

W wystąpieniu do Elżbiety Rafalskiej zwrócili się prośbą o „zajęcie stanowiska i rozważenie możliwości podjęcia inicjatywy legislacyjnej, a także działań w zakresie promowania programów specjalnych, regionalnych i działań aktywizacyjnych realizowanych w ramach aktywnej polityki rynku pracy, adresowanych do dłużników alimentacyjnych”.

Wystąpienie Rzecznika Praw Dziecka i Rzecznika Praw Obywatelskich do Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Odpowiedź Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej