Skip to:

- To unikalny dokument, który może nadać nową jakość pracy ośrodkom adopcyjnym, ale przede wszystkim, który zagwarantuje dziecku przebywającemu w pieczy, zgłoszonemu do adopcji, w znalezieniu właściwej, kochającej rodziny – mówi Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak o „Standardach realizacji zadań ośrodków adopcyjnych”, które powstały na jego zlecenie. Dokument trafił już do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Standardy są efektem wielomiesięcznych prac Zespołu ds. opracowania procedur adopcyjnych, składającego się w szczególności z osób zajmujących się zawodowo problematyką adopcji (zobacz listę członków), powołanego przez Marka Michalaka.

- Głównym założeniem tego projektu było wypracowanie jednolitych zasad, wzorca funkcjonowania ośrodków adopcyjnych, dziś każdy pracuje w oparciu o własne procedury. Standardy mają charakter wytycznych i wskazówek, służą jako pomoc w prowadzeniu postępowania adopcyjnego. Podczas prac nad standardami nie zapomniano o najważniejszej z perspektywy Rzecznika Praw Dziecka – dziecięcej podmiotowości oraz zapisach Konwencji o prawach dziecka - wyjaśnia Rzecznik.

Obszerny dokument opracowano przede wszystkim w celu:

- pomocy dziecku przebywającemu w pieczy zastępczej, zgłoszonemu do ośrodka adopcyjnego, w znalezieniu dla niego rodziny,

- zapewnienia dziecku warunków życia w prawidłowo funkcjonującej rodzinie adopcyjnej, zaspokajającej jego potrzeby psychiczne, fizyczne, społeczne, moralne i duchowe, kształtującej osobowość dziecka i gwarantującej jego prawidłowy rozwój, poprzez odpowiedni dobór rodziców adopcyjnych,

- pomocy kandydatom na rodziców adopcyjnych w świadomym podjęciu decyzji o adopcji, a także w profesjonalnym wsparciu rodziny w okresie postadopcyjnym,

- podniesienia jakości pracy i wprowadzenia jednolitych zasad funkcjonowania ośrodków adopcyjnych

Standardy pracy ośrodków adopcyjnych zawierająwytyczne dotyczące: zasad procedury adopcyjnej, nadzoru ośrodka adopcyjnego nad przebiegiem osobistej styczności dziecka z kandydatami na rodziców adopcyjnych, warunków sporządzania wywiadu adopcyjnego, dokumentacji prowadzonej przez ośrodki adopcyjne, kadry, wyposażenia i warunków lokalowych ośrodka adopcyjnego.

W opinii RPD wypracowana przez Zespół propozycja Standardów realizacji zadań ośrodków adopcyjnych, stanie się przyczynkiem do szerokiej dyskusji o procedurze przysposobienia i zaowocujewdrożeniem przepisów istotnych z perspektywy bezpieczeństwa, interesów i dobra dzieci.

Standardy trafiły już do rąk Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Rzecznik zaapelował do Elżbiety Rafalskiej o wdrożenie odpowiednich zmian w:

  •         rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 sierpnia 2015 r. w sprawie wzoru kwestionariusza wywiadu adopcyjnego oraz wzoru karty dziecka, w tym metryki prowadzenia sprawy (Dz. U. z 2015 r., poz. 1303);
  •         rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 lutego 2016 r. w sprawie sprawozdań rzeczowo-finansowych z wykonywania zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej (Dz. U. z 2016 r., poz. 213);
  •         rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2011 r. w sprawie szkoleń dla kandydatów do sprawowania pieczy zastępczej (Dz.U. Nr 274, poz. 1620).

Wystąpienie Rzecznika Praw Dziecka do Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (PDF)

Odpowiedź na WG

Standardy realizacji zadań ośrodków adopcyjnych (PDF)