Skip to:

- Wsparcie dzieci z niepełnosprawnościami i ich rodzin jest niewystarczające i wymaga podjęcia działań zabezpieczających m.in. ich sytuację socjalno-bytową, zdrowotną oraz edukacyjną. Propozycja zmian ustawowych, będąca wykonaniem wyroku Trybunału Konstytucyjnego – choć jest jedynie elementem działań, które powinny zostać zrealizowane – z pewnością wpłynie na polepszenie sytuacji osób z niepełnosprawnością – podkreśla Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak, przedkładając Marszałkowi Sejmu Markowi Kuchcińskiemu swoje stanowisko do poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw.

Rzecznik zwraca uwagę, że zaproponowane rozwiązania prawne są niepełne. - Projektowana ustawa nie zmienia sytuacji niezawodowych rodzin zastępczych przyjmujących na wychowanie dzieci legitymujące się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami – zaznacza RPD.

Rzecznik Praw Dziecka zwracał na tę problematykę uwagę m.in. w wystąpieniu z 12 czerwca 2017 r. kierowanym do Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Rzecznik wskazał wówczas, że przepis art. 17 ust. 5 pkt 2 lit. b ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, który był kilkakrotnie nowelizowany, rozróżnia sytuację prawną rodzin zastępczych niezawodowych oraz rodzin zastępczych spokrewnionych.

Rzecznik przedstawiając resortowi pracy postulat objęcia świadczeniem pielęgnacyjnym także rodzin niezawodowych podkreślił, że brzmienie przepisu art. 17 ust. 5 pkt 2, rozszerzającego zakres uprawnionych do tego świadczenia o rodziny zastępcze spokrewnione, podyktowany był wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z 22 lipca 2008 r., sygn. akt P 41/07 uznającym różnicowanie zakresu podmiotowego za niezgodny z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej. Fakt, że Trybunał Konstytucyjny ograniczył zakres niezgodności wyłącznie do rodzin zastępczych spokrewnionych wynikał z przedstawionego Trybunałowi pytania prawnego.

- Sytuacja rodziny zastępczej spokrewnionej z dzieckiem i rodziny zastępczej niezawodowej (niespokrewnionej) w przypadku rezygnacji z pracy zarobkowej na poczet opieki nad dzieckiem z niepełnosprawnością jest taka sama – podkreśla RPD, w którego ocenie projekt ustawy niewątpliwie wprowadza szereg korzystnych rozwiązań prawnych zwiększających ochronę osób z niepełnosprawnością, w tym dzieci, nie przewiduje jednak zmiany w zakresie podmiotowym w dostępie do świadczenia pielęgnacyjnego dla rodzin zastępczych niezawodowych.   

 

Wystąpienie generalne Rzecznika Praw Dziecka do Marszałka Sejmu (PDF)